EUR
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD
View all articles
„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности


Стартира изпълнението на проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“ за деца и ученици със специални образователни потребности, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

По проекта ще бъдат осигурени 31 милиона лева, включително за помощни средства за дечица с увреждания за специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, каквито АДАПТ БГ предлага.  

 

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности

Какво представлява този проект

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ цели да осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование:

 

 • на деца и ученици със специални образователни потребности; 
 • деца с хронични заболявания;
 • деца в в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование.

...чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Кои деца попадат в целевите групи по проекта

 

 • деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища;
 • деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища;
 • деца и ученици в риск от детски градини и от училища;
 • деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища;
 • родители на деца и ученици от детските градини и училищата.

 

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца и ученици със специални образователни потребности

 

Какво финансиране е подсигурено и за какъв срок

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

 

Каква е основната цел на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

 

Kонкретните цели на програмата:

 

 • приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 • повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 • превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

 

Източници:

https://www.mon.bg/bg/100926

Post comment

Security code
  No comments yet

08 Sep 2021

06 Aug 2021

31 May 2021

Accordion Categories