Акордеонни категории

Блог Стартира програмата за изграждане на достъпна среда в училищата - МОН (2023)
Вижте всички статии

Стартира програмата за изграждане на достъпна среда в училищата - МОН (2023)

Стартира програмата за изграждане на достъпна среда в училищата - МОН (2023)


 

6 юни, 2023 г. Стартира националната програма на МОН за изграждане на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда за българските училища.


От АДАПТ БГ решихме да предоставим информация и съдействие по програма към МОН, тъй като всяка година виждаме, че за подобни полезни за хората с увреждания програми се разбира твърде късно, което води и до изпускане на сроковете за кандидатстване.


Срокове за кандидатстване по модулите са следните:
 

 • 06.07.2023 г. включително за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката;
 • 20.07.2023 г. включително за училищата, с бюджет към министъра на културата и към министъра на младежта и спорта;

 

 

За много учебни заведения това е единственият начин да осигурят достъпност за всеки в училище.

 

 

Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" е насочена към подобрението на учебно-възпитателните условия чрез изграждане на достъпна училищна среда за хора с увреждания.


Програмата е част от инициативите на Министерство на образованието и науката, целящи да подобрят дейностите в системата на училищното образование и осигурят критично липсващата достъпност за ученици и преподаватели, придвижващи се с инвалидни колички.

 


Програмата на МОН финансира изграждането на:

 

 • Електрически стълбищни платформи;
 • Вертикални подемници;
 • Асансьори;
 • Рампи;
 • Устройства за изкачване/слизане на стълби за инвалидни колички.

 

 

Отличникът в изграждането на достъпността в училищата

 

Адапт БГ не само разполага със специализиран отдел „Достъпна Среда“, но е и фирмата с най-голям брой завършени проекти за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, в това число и проекти в детски центрове, училища и висши учебни заведения.

 

Вече над 10 години работим в посока осигуряване на по-добро и по-лесно ежедневие на хората в неравностойно положение.  

 


Може да се обърнете към нас за:
 

 • Безплатна консултация по кандидатстването по Програмата;
 • Безплатна консултация за избора на съоръжението;
 • Изготвяне на схеми, проект, техническа документация за съоръженията и др.;
 • Доставка и монтаж на съоръженията, осигуряващи достъпна среда.
   

 

 

Национални телефони за връзка с Адапт БГ:
 

 • София: 02 4420424, 0892 245285
 • Пловдив: 032 207724, 0878 340005
 • Варна: 052 671144, 0878 605767
 • Бургас: 056 590 591, 0877 170992  
 • Стара Загора: 042 250250, 0876 771966
 • В. Търново: 062 620062, 0877 170898
 • Русе: 082 820221, 0877 170510
 • Плевен: 064 678855, 0877 170960
 
 
 

Целият текст на обявяването началото на програмата и Приложението можете да прочетете тук или на страницата на МОН (https://web.mon.bg/bg/101110)
Приложение № 3 към т. 1, буква „в“


 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

 
1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Националната програма продължава реализираните от 2007 г. насам различни програми и модули, насочени към обогатяване и подобряване дейностите в системата на училищното образование. С цел създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда, цялостна организация по охраната на сградите и на възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците отделните елементи на програмата намират своето продължение.

Създаването на предпоставки за равен достъп до образование, както и опазването на живота и здравето на участниците в образователния процес са от приоритетно значение при изпълняването на политиките на Министерството на образованието и науката. Необходимо е осигуряването на условия за използване на архитектурната среда от всички, както и подпомагане на цялостната организация по охрана в сградите с учебен процес с цел гарантиране на живота, здравето и сигурността на учениците, учителите и персонала в училищните сгради и прилежащите им части и терени.
 
 
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
 
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетните области на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

2.1. Цели на програмата:
 
Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на децата и учениците;

Осигуряване на условия за свободен достъп на хора с увреждания и специални образователни потребности до държавните училища и специализираните обслужващи звена чрез изграждане на достъпна архитектурна среда;

Осигуряване на ефективен пропускателен режим в сградите, по-добра организация на охрана чрез технически средства и подготвени охранители, оптимизирана комуникация с правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.
 
2.2. Обхват на програмата: национален.
 
 
3. БЮЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
 
Общ бюджет на програмата: 11 980 000 лв.
Разпределение на общия бюджет по модули:
 
 
Модули Средства в лв.
Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни
науки, изкуства и спорт“
9 720 000 лв.
Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по
пътищата“
1 000 000 лв.,
в т.ч. 200 000 лв.
за детски
градини и
800 000 лв. за
училища
Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“  700 000 лв.
Модул 4 „Сигурност в училище“  560 000 лв.
Общ размер: 11 980 000 лв.

 

 

4. ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
 

По Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”
 
Държавните и общинските училища и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България.

По Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
 
Държавните и общинските детски градини и училища, подали заявка по съответния ред – представили са проектните си по предложения по образец, утвърден от МОН на онлайн платформата на модула, предоставили са декларация за съфинансиране и не са получили финансиране през предходните години за дейностите, за които кандидатстват.

По Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
 
Министерството на образованието и науката (МОН), държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на МОН, Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавният логопедичен център и Националният дворец на децата, подали заявка по съответния ред.
 
При кандидатстване по модула не се допускат до класиране проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните години не са използвали по предназначение предоставените им средства по Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“.


По Модул 4 „Сигурност в училище“
 
Министерството на образованието и науката (МОН), държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на МОН, Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавният логопедичен център и Националният дворец на децата, подали заявка по съответния ред.
 
При кандидатстване за дейностите по модул „Сигурност в училище“ не се допускат до класиране проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните две години са получили средства по този модул от националната програма.
 
При кандидатстване по програмата не се допускат до класиране проектни предложения на второстепенни разпоредители с бюджет, които през предходните години не са използвали по предназначение предоставените им средства по националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“.
 

5. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
 
5.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”

Дейността включва:

1. създаване и/или обновяване на учебни кабинети/класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта;

2. създаване и/или обновяване на кът за четене/училищни библиотеки; организиране и провеждане на инициативи за насърчаване на мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. В инициативите може да вземат участие лектори, автори на произведения и др.
 
Осигурява се финансово обезпечаване за:
 
- закупуване на материали, свързани с дейностите – например: линолеум, резци, валяк, печатарско мастило, глина, туш, бои, пастели, флумастери, консумативи за работа с метал, дърво, текстил и кожа и др.;
- закупуване на учебни средства и пособия – например: везна, карти, глобуси, атласи,
табла, стенни карти, макети, таблици; инструменти (отвертки, пили за метал и дърво, ножици за ламарина и хартия, чукове, клещи, прав ъгъл, триони), учебни макети, гипсови отливки, геометрични фигури и тела, предмети от бита за композиране на натюрморт, комплекти с детски музикални инструменти, аудио слушалки, класни чертожни инструменти; конструктори и комплекти за експерименти и др.;
- закупуване на обзавеждане и оборудване – например: маса (тезгях) с менгеме, електрическа пробивна машина със стойка и други учебни уреди, стативи, мебели (маса/стол/диван/фотьойл/пуф/шкаф и др.) постелка, килим, стелажи, лампи за четене, стойки, портрети на народни будители, революционери, писатели; домакинско оборудване (готварска печка, фритюрник, абсорбатор, хладилник, шкаф за съхранение), микрофони, тонколони, екран със стойка/екран за проектор, магнитна дъска, листове за флипчарт, флипчарт, шевна машина; реквизити за ролеви игри и драматизация/куклен театър и др.;
закупуване на книги за училищните библиотеки и игри: съобразно потребностите и интересите на учениците с цел създаване на нов библиотечен фонд и/или обновяване на вече създаден – детска литература, художествена литература, научно - популярна и научна литература, сборници, христоматии, речници, енциклопедии, читателски дневници и др.;
игри – образователни, възпитателни и забавни, и др.;
- закупуване на софтуерни продукти – например: учебни видео филми, съобразени с придобиването на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта и др.
 
5.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
 
Всички площадки и оборудването за тях трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
1. Дейност 1. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детските градини.
При осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по БДП е необходимо изпълнението на следните минимални изисквания:
1. Външна площадка:
а) Размер 11 м х 6 м;
б) При разчертаването на площадката е необходимо да има от 4 до 8 кръстовища (като се вземе предвид, че пешеходните пътеки също се броят за кръстовища).
2. Вътрешна (подвижна) площадка:
а) Размер 5 м х 4,45 м;
3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка:
- 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);
- 1 стоп палка;
- 12 сигнално-предпазни жилетки;
- 1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см);
- 10 конуса;
- 1 детски велосипед;
- 1 детска каска за велосипедист.
 
Комплектът от оборудването и обзавеждането се използва и за външните, и за вътрешните площадки. Бенефициентите могат да кандидатстват за всяка една отделна дейност според техните нужди.

2. Дейност 2. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училищата.
Всички площадки и оборудването за тях трябва да съответстват на следните минимални изисквания:
 
1. Външна площадка:
 
а) Размер 11 м х 6 м;
б) При разчертаването на площадката е необходимо да има от 4 до 8 кръстовища (като се вземе предвид, че пешеходните пътеки също се броят за кръстовища).
2. Вътрешна (подвижна) площадка:
а) Размер 5 м х 4,45 м;
 
3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка:
- 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);
- 1 стоп палка;
- 12 сигнално-предпазни жилетки;
- 1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см);
- 10 конуса;
- 2 броя симулационни очила;
- 2 табла за обучение по БДП;
- 1 велосипед;
- 1 каска за велосипедист;
- 1 програмируем учебен робот.
 
Комплектът от оборудването и обзавеждането се използва и за външните, и за вътрешните площадки.
Бенефициентите могат да кандидатстват за всяка една отделна дейност според техните нужди.

5.3. Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
 
Всички проектни предложения трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД- 02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

1. Дейност 1. Проектиране и изграждане на покрити рампи и изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи:
 
Дейност 1. 1. Проектиране и изграждане на покрити рампи А) Проектиране и изграждане на покрити рампи;

Б) Изграждане на покрита рампа при готов проект.
 
За рампи с височина до два метра и при липса на изготвен инвестиционен проект следва да се представи становище от правоспособен инженер-конструктор, придружено от необходимите схеми и количествено-стойностна сметка.
 
За рампи с височина равна или по-голяма от два метра следва да се представи инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ по всички необходими части.

Дейност 1. 2. Изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи.
На основание чл. 147, ал. 1, т. 5 от ЗУТ не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но е необходимо разрешение за строеж, издадено на основание чл. 153, ал. 1 от същия закон; както и конструктивно становище на основание чл. 147, ал. 2.

2. Дейност 2. Адаптиране и изграждане на санитарни възли:
 
- Адаптиране на санитарни възли при обособяване от съществуващи клетки - не се изисква разрешение за строеж, проект и оценка за съответствие на проекта. Необходимо е представянето на схема на съществуващо разпределение и предложение за разпределение след адаптирането, съобразени с изискванията на чл. 83 – чл. 87 от Наредбата и количествено-стойностна сметка (КСС);
- Проектиране и изграждане на нов санитарен възел. На основание чл. 142 от ЗУТ са необходими инвестиционен проект, количествено-стойностни сметки (КСС) и оценка за съответствие на проекта;
- Изграждане на нов санитарен възел, при готов инвестиционен проект, количествено- стойностни сметки (КСС) и оценка за съответствие на проекта.

В количествено-стойностната сметка на всяко проектно предложение задължително трябва да присъства следното минимално оборудване:
 
- Тоалетна чиния за хора с увреждания (моноблок или тоалетна чиния с тоалетно казанче);
- Мивка със смесител за хора с увреждания;
- Подвижна опорна ръкохватка 1 бр. (2 бр. в зависимост от разположението на тоалетната
чиния в помещението);
- Неподвижни опорни ръкохватки 2 бр.;
- Паник бутон.
 
3. Дейност 3. Ремонт на прилежаща инфраструктура:

Проектни предложения, придружени от количествено-стойностни сметки (КСС) и схема/скица на имота с предложение за ремонт на прилежаща инфраструктура, както и проект за външна рампа при необходимост за преодоляване на денивелации по терена. Проектните предложения трябва да включват дейности по осигуряване на достъпен маршрут до достъпен вход на сграда или съоръжение.
 
4. Дейност 4. Изпълнение на асансьор:

- Проектиране и изграждане. Проектът, на основание чл. 142 от ЗУТ, да съдържа следните части – АС, конструкции, машинно-технологична, електро и др., придружени от количествено-стойностни сметки и оценка за съответствие на проекта.
- Изграждане по одобрени проекти на основание чл. 142 от ЗУТ по части АС, конструкции, машинно-технологична, електро и др., придружени от количествено- стойностни сметки и оценка за съответствие на проекта.
 
5. Дейност 5. Доставка и монтаж на платформени съоръжения/подемни съоръжения/подемни платформи, както и устройства за изкачване на стълби за инвалидни колички (стълбищни роботи):

В обхвата на тази дейност се включват доставката и монтажът на подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и/или подемни платформи с наклонено движение (движение по наклона на стълбището). Чрез тази дейност се дава и възможността да се достави устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички (стълбищен робот).

Предложения, придружени от технически параметри, схеми на предлаганото съоръжение, както и количествено-стойностни сметки и конструктивно становище при необходимост за платформи с вертикално движение. При изискване от компетентните органи – проект и оценка за съответствие на проекта.
 
6. Дейност 6. Маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпна архитектурна среда:

Включват се дейности по маркиране на маршрути и обозначаване на помещения. Проектните предложения следва да отговарят на чл. 7, чл. 42 и чл. 43 от Наредбата, да бъдат доказани със схеми и да са придружени от количествено-стойностна сметка. Допуска се кандидатстване по тази дейност само след становище от консултант – строителен надзор, удостоверяващо, че изградените елементи на достъпната среда отговарят на изискванията на Наредбата.
 
5.4. Модул 4 „Сигурност в училище“
 
1. Дейност І. Сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма.

2. Дейност ІI. Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, класните стаи и кабинетите, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

Дейностите включват: подготовка на техническа документация във фаза проект; доставки и монтаж на техническите средства; пускане в експлоатация и обучение на обслужващия персонал на база приетата организация на охрана и пропускателен режим в съответната образователна институция.

Допустимите бенефициенти, посочени в раздел 4 на националната програма, подали заявка по съответния ред, имат право да кандидатстват за всички дейности по модулите.
 
 
6. РАЗХОДИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЕТАПИ НА ФИНАНСИРАНЕ
 
6.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”
 
Финансовите средства се използват за създаване и/или подобряване на условията в класни стаи/кабинети/стаи за занимания по интереси/кътове за четене/училищни библиотеки за придобиване от учениците на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

Училищата, извършващи финансови разходи, са длъжни да водят точна и редовна финансова документация при спазване на националното законодателство в областта на финансовото управление и контрол.
 
6.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
 
1. По Дейност 1 се финансират:
Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини общо до 3500 лв. с ДДС за една детска градина (независимо от броя на филиалите се осигурява само една външна, една вътрешна площадка (подвижна зона) и един комплект оборудване и обзавеждане. Средствата са разпределени, както следва:
 
- Външна площадка (разчертаване и боядисване) – до 1500 лв. с вкл. ДДС;
- Вътрешна (подвижна) площадка - до 750 лв. с вкл. ДДС;

Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка - до 1250 лв. с вкл. ДДС.

Забележка: За всяко проектно предложение по модула се осигуряват до 80% от по-горе посочените стойности, а останалите средства са за сметка на съфинансиране от страна на бенефициентите (минимум 20%)!
 
2. По Дейност 2 се финансират:

- Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищата общо до 4500 лв. с ДДС за едно училище, разпределени, както следва:
- Външна площадка (разчертаване и боядисване) - до 1500 лв. с вкл. ДДС;
- Вътрешна (подвижна) площадка - до 750 лв. с вкл. ДДС;
- Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка - до 2250 лв. с вкл.
ДДС.

Забележка: За всяко проектно предложение по модула се осигуряват до 80% от по-горе посочените стойности, а останалите средства са за сметка на съфинансиране от страна на бенефициентите (минимум 20%)!

Финансовите средства се предоставят на бенефициентите и се използват за закупуване на подвижни площадки с включено оборудване към тях съгласно утвърдените минимални изисквания, както и за обособяване и разчертаване на външна площадка.

6.3. Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
 
1. По Дейност 1.1. Проектиране и изграждане на покрити рампи - до 34 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
1.1. По Дейност 1.2. Изграждане на покривни покрития на вече изградени рампи – до 7000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
2. По Дейност 2. Адаптиране и изграждане на санитарни възли до 22 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
3. По Дейност 3. Ремонт на прилежаща инфраструктура до 20 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
4. По Дейност 4. Изпълнение на асансьор:
 
- до 3 спирки - до 120 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
- за 4 спирки - до 140 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
- за 5 спирки - до 160 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

5. По Дейност 5. Доставка и монтаж на платформени съоръжения/подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и/или с подемни
платформи с наклонено движение до 30 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение. За устройства за изкачване на стълби за инвалидни колички (стълбищни роботи) до 10 000 лв. с ДДС за един брой;

6. По Дейност 6. Маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда до 3000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

В случай на специфични особености и/или характеристики на сградата и помещенията в нея се допуска надвишаване на максималните стойности, определени по модула.

От предвидените средства за изпълнение на модула се приспадат средства в размер на 20 000 лв. за непредвидени СМР, за съпътстващи дейности и такси, както и за поддръжка на онлайн платформата на модула.

Останалите средства по модула се разпределят пропорционално на броя на държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на МОН, МК и ММС, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата.
 
6.4. Модул 4 „Сигурност в училище“

Дейност І. Сигнално-известителна система – до 3500 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
Дейност ІI. Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – до 10 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

При кандидатстване по модула не се допускат до класиране проектни предложения, които не са придружени с охранително обследване и приложена организация на охраната и пропускателния режим чрез използване на технически и човешки ресурси.

Максимално допустимото финансиране по видове дейности е определено на база 2 входа/изход. В случай че сградата надвишава настоящите параметри, се допускат и предложения с по-високи бюджети, придружени с необходимата обосновка.

Разпределението на средствата по модул „Сигурност в училище“ ще се извърши пропорционално на броя на държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на МОН, МК и ММС, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена: регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата.


7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За модул 1: до 15.12.2023 г.
За модул 2: до 01.12.2023 г.
За модул 3: до 01.12.2023 г.
За модул 4: до 15.12.2023 г.


8. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
- Брой училища и ЦСОП, класирани по Модул 1 – 150.
- Брой обновени класни стаи/кабинети в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта по Модул 1 – 300.
- Брой училища/ЦСОП, в които са създадени стаи за занимания по интереси по Модул 1 – 30.
- Брой ученици, обхванати в групите за работа в стаите за занимания по интереси в училища и ЦСОП по Модул 1 – 2000.
- Брой училища със създадени/обновени училищни библиотеки/„кът за четене“ по модул 1 – 100.
- Брой проведени инициативи в създадения „кът за четене“/училищната библиотека по Модул 1 – 150.
- Брой осигурени площадки за обучение по БДП в детските градини – 72.
- Брой осигурени площадки за обучение по БДП в училищата – 222.
- Брой извършени строително-монтажни работи за създаване на достъпна среда – 14.
- Брой доставени и монтирани съоръжения за създаване на достъпна среда – 10.
- Брой сигнално-известителни системи – 25.
- Брой системи, осигуряващи наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – 30.

 
9. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО

9.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“
Всяко училище/ЦСОП може да кандидатства само с един проект по модула. В случай че училището/ЦСОП кандидатства за създаване на стая по интереси/училищна библиотека, задължително условие е училището/ЦСОП да разполага със стая със стандартен размер, която ще бъде оборудвана/обзаведена със средствата по модула за стая по интереси или за училищна библиотека.
Етапи на финансиране: еднократно финансиране. Предоставените финансови средства трябва да бъдат усвоени до 15.12.2023 година.
 
Максималният размер на финансирането е съгласно броя на учениците за учебната 2022 – 2023 година, както следва:
 
- До 10 000 лв. за ЦСОП
- До 15 000 лв. за училища до 500 ученици;
- До 20 000 лв. за училища от 501 ученици до 700 ученици;
- До 23 000 лв. за училища от 701 до 1000 ученици;
- До 26 000 лв. за училища над 1001 ученици.
 
Документите за кандидатстване се внасят в деловодството на МОН (гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А) в срок до 35 календарни дни от изпращането на уведомително писмо чрез регионалните управления на образованието за стартиране на дейностите по модула.
 
 
Изисквани документи:
 
1. Придружително писмо от директора на училището;
2. Формуляр за кандидатстване по образец;
3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула;
4. Декларация от директора на училището за недопускане на двойно финансиране.
 
Етапи на финансиране: еднократно финансиране до изчерпване на финансовия ресурс за дейността на класираните в низходящ ред училищни проекти спрямо критериите за оценка.
Финансират се проектните предложения само на класираните училища/ЦСОП съгласно утвърден от министъра на образованието и науката списък.
 
9.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
Разпределението на средствата по модула ще се извърши, както следва:
За детски градини - средствата за всяка една от 28-те области се определят спрямо съотношението между броя на детските градини в дадената област и общия брой детски градини в цялата страна;
За училища - средствата за всяка една от 28-те области се определят спрямо съотношението между броя на училищата в дадената област и общия брой училища в цялата страна.
Класирането се извършва по критерия „Брой деца в дневна форма на обучение“ – институциите се подреждат по области в низходящ ред според броя на децата и учениците, които се обучават в тях. След подредбата по този критерий се финансират проектните предложения до изчерпване на определените средства за съответната област.
Институциите, получили финансиране за дейности по модула през предходни години, нямат право да кандидатстват за същите дейности.
В 21-дневен срок от изпращането на уведомително писмо за стартиране изпълнението на модула бенефициентите подават заявките си по образец, утвърден от МОН, чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg).
 
9.3. Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
Критерии за класиране на проектите:
- съответствие с целите на модула;
- брой интегрирани деца и ученици със специални образователни потребности и особено с физически увреждания;
подходящ сграден фонд;
- обосновка на предлагания бюджет за изпълнение на предвидените мероприятия в съответствие с целите и обхвата на програмата, включително предлагани цени.

Всички представени КСС към проектните предложения трябва да отговорят на следните критерии:
Единичните цени на СМР следва да са близки до средните за страната (с отклонение не повече от 20%) съгласно Справочника за цените в строителството, издание на
„Стройексперт“, с нанесен съответен шифър по СЕК;

КСС задължително да са във формат Excel (отнася се за институциите, които кандидатстват чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg).

Кандидати, представили готов инвестиционен проект във фаза технически проект, придружен от подробна количествено-стойностна сметка, както и кандидатстващите само по дейност VІ се ползват с предимство при класиране на предложенията.

Не се класират предложения, които не отговарят на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

 
9.4. Модул 4 „Сигурност в училище“
 
Критерии за класиране на проектите:
 
- Съответствие с целите на програмата;
- Коректна обосновка на предлагания бюджет за изпълнение на предвидените мероприятия в съответствие с целите и обхвата на програмата, включително предлагани цени;
- Предложеното решение трябва да покрива изискванията за професионално решение. Причина за това е нуждата от едновременен достъп на голям брой ученици и учители
и същевременно повишаване сигурността и ограничаване достъпа на неоторизирани лица;
- Всички представени количествено-стойностни сметки към проектните предложения трябва да са с доказани количества на база проект или приложени схеми и изчисления;
- Не се класират предложения, чиито охранителни обследвания са изготвени от нелицензирани или с изтекъл срок на лиценза фирми съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). При изпълнението на системата за контрол на достъпа и на други системи – СОТ и видеонаблюдение, следва да се спазват изискванията на Наредба № РД 02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ФСЗ), съгласно която образователните институции са от III категория и за тях трябва да бъдат приложени всички елементи на ФЗС;
- При наличие на проектни предложения, чийто общ размер надхвърля бюджета на Модул
„Сигурност в училище“, класирането става във възходящ ред на получените оценки (най‐ниската стойност се класира първа) по формулата:
 
 
10. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

10.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Оценяването се извършва от екипа за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката. Екипът разглежда, оценява и класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване от училищата и ЦСОП на документите за кандидатстване и представя на министъра на образованието и науката предложение за класиране.

Критерии за оценка:
 
- Административно съответствие за пълно и точно попълване на формуляра за кандидатстване – 10 точки;
- Обосновка на мотивите за изготвяне на проектното предложение – до 20 точки.
- Степен на съответствие между цели, дейности и очаквани резултати – до 20 точки;
- Целесъобразно разпределение на заявените средства – до 30 точки;
- Оригинални подходи за реализиране на дейностите по модула – 20 точки.
- Училищата се класират в низходящ ред, като максимален брой точки, който могат да получат за разработения проект, е 100.
 
 
10.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
 
В 21-дневен срок от изтичане срока за подаване на заявките комисия, назначена от министъра на образованието и науката, ги разглежда и определя окончателното класиране на одобрените бенефициенти в съответствие с критериите, определени в модула. Комисията изготвя протокол и го представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване на предложенията, които ще бъдат включени в Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за 2023 г.
 
Списъците на институциите с одобрените дейности по модула ще бъдат оповестени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в раздел „Програми и проекти“, секция „Национални програми 2023 г.“
 
10.3. По Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
 
В 30-дневен срок от изпращането на уведомително писмо за стартиране изпълнението на модула:
 
- Училищата и държавните центрове за специална образователна подкрепа с бюджет към министъра на образованието и науката, както и специализираните обслужващи звена, представят проектните си предложения по образец, утвърден от МОН чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg);
 
- Училищата, с бюджет към министъра на културата и към министъра на младежта и спорта, представят проектните си предложения при съответния първостепенен разпоредител по образец, утвърден от МОН на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В двуседмичен срок след изтичане срока за получаване на постъпилите предложения първостепенните разпоредители - МК и ММС, със заповед назначават комисия за подбор и оценяване на предложенията. Комисиите класират подадените предложения на основание определените критерии и ги предоставят в МОН на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока за подаване на обобщените предложения от МК и ММС в МОН, на хартиен носител или в електронен вид, ако са подписани с
електронен подпис, комисия, назначена от министъра на образованието и науката, ги разглежда и класира в съответствие с критериите, определени в програмата и съобразно необходимостта от гореизброените дейности. При необходимост комисията може да изисква допълнителни документи и информация за оценка на проектните предложения, както и да коригира представените КСС. Комисията изготвя протокол и списък с одобрените бенефициенти и го представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване на проектните предложения, които ще бъдат включени в Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ за 2023 година.

Списъците на институциите с одобрените дейности по модула ще бъдат оповестени на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти“, секция „Национални програми 2023 г.“

10.4. По Модул 4 „Сигурност в училище“

В едномесечен срок от публикуването на Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ на електронната страница на МОН държавните специализирани и неспециализирани училища, финансирани чрез бюджета на МОН, държавните училища в системата на МК и ММС, държавните центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование представят проектните си предложения в МОН чрез електронната платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието.( https://np.mon.bg).
 
В двуседмичен срок след изтичане на срока за получаване на проектни предложения в МК и ММС със заповед се назначават комисии за подбор и оценяване на постъпилите приложения от финансираните от тези министерства училища. Комисиите класират подадените предложения на основание определените критерии и ги предоставят в МОН за одобрение.

В 60 (шестдесет) дневен срок от изтичане срока за подаване на обобщените проектни предложения от първостепенните разпоредители с бюджет (МК и ММС) в МОН комисия, назначена от министъра на образованието и науката с участието на представители на Министерството на вътрешните работи и на неправителствена организация в областта на охраната и сигурността, ги разглежда и класира в съответствие с критериите, определени в програмата, и съобразно необходимостта от гореизброените дейности.

Комисията изготвя протокол и го представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване на проектните предложения, които ще бъдат включени в Модул „Сигурност в училище”.

Допълнителни указания към изготвяне на проектните предложения по Модул
„Сигурност в училище“:

- охранителните обследвания могат да бъдат извършени от фирми, притежаващи лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД на територията на цялата страна или на територията на отделни области (чл. 4, ал. 2 от ЗЧОД), както и от полицейски органи от МВР (контролни органи) съгласно чл. 71 от ЗЧОД.
 
- приложенията за организация на охраната чрез използване на технически средства и човешки ресурси се изготвят и придружават със схема за разполагане на техническите средства видеонаблюдение и сигнално-охранителна и известителна техника (СОТ) от фирмата, която ще изготви проекта и ще достави и монтира необходимото оборудване.
 
- системите за сигурност и видеонаблюдение трябва да обезпечават оптимална защита на учениците, учителите и персонала на училището, сградите и прилежащите територии, като не се допуска наличието на непокрити и неосигурени с видеонаблюдение и СОТ зони, в които могат да възникнат нежелани инциденти или нерегламентиран достъп.
 
11. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ
11.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

В срок до 20 декември 2023 г. класираните училища отчитат изпълнението на дейностите чрез попълване на формуляр по образец, който с придружително писмо се входира в деловодството на МОН (гр. София, 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А).
 
11.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Отчитането се извършва в срок до 01.12.2023 г. чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg), където одобрените за финансиране детски градини и училища прилагат сканирани сключените договори (където е приложимо) и разходооправдателните документи, доказващи изпълнението на дейностите по модула.
 
11.3. Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Отчитането на бенефициентите по Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ се извършва в срок до 01.12.2023 г. чрез представяне на копия на договори, гаранции, актовете за строителството, фактури и приемно-предавателни протоколи за приемане на обекта, доказващи изпълнението на финансираните дейности по модула.
 
11.4. Модул 4 „Сигурност в училище“

Отчитане на бенефициентите по Модул „Сигурност в училище“ се извършва чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието
(https://np.mon.bg), където в срок до 31.12.2023 г. се качват сканирате приемно-предавателни протоколи.

 
12. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
12.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

Мониторингът се извършва от екипа за управление на модула и включва посещение на място в училищата, получили финансиране, за установяване на съответствието между заявеното по модула и наличното в училище. Средствата за мониторинг са в размер до 10 000 лв. от бюджета на модула.

Поради непредвидени обстоятелства, включително поради извънредна епидемична обстановка в страната, мониторингът може да бъде извършен и по електронен път.

12.2. Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ и Модул 4 „Сигурност в училище“

При реализацията на модулите се осъществяват проверки, анализи, междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение към изпълнението на програмата.
 
 
13. ДЕМАРКАЦИЯ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИЛИ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
 
13.1. Дейностите и средствата по националната програма не могат да дублират дейности и средства с еднакво предназначение по други национални програми за развитие на образованието, друго национално финансиране, фондовете на Европейския съюз, както и други донорски програми (в т.ч. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., ОП
„Развитие на регионите“ 2021 – 2027, Национален план за възстановяване и устойчивост, Програма за развитие на селските райони и др.), което се декларира от съответния бенефициент, подал проектно предложение/искане за финансиране.
 
13.2. Декларацията по т. 13.1. е задължителна и е част от изискваните документи за кандидатстване по всеки модул. Декларацията следва да съдържа следния текст: „Декларирам, че дейностите, за които кандидатствам, не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема или процедура от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма“.
 
 
 
Григор Ангелов
 
 
 

Тагове: мон програма училищна среда, достъпна образователна среда програма мон 2023

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари