BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD

Акордеонни категории

Общи условия за наем

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящите общи условия регламентират общите правила и задължения на страните, при които Глобъл Ентърпрайз ЕООД, ЕИК:131060992, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1404, бул. Гоце Делчев 113, ап. 8, наричано по-долу за краткост „Наемодателя” предоставя под наем медицински изделия на физически лица, наричани по-долу за краткост „Наемател“, както и други отношения между тях, възникнали във връзка с отдаването под наем на медицински изделия.

 2. Настоящите общи условия се прилагат доколкото между страните не са договорени индивидуални условия. В случай, че са налице договорени индивидуални условия за всичките или за част от отношенията между страните, настоящите общите условия се прилагат за неуредените с индивидуалните условия въпроси като при противоречие между общите и индивидуалните условя превес имат индивидуалните.

 3. С подписването на Договора за наем на медицински изделия, Наемателят декларира, че се е запознал изцяло със съдържанието на настоящите общи условия, приема ги безусловно и същите са му предоставени на хартиен носител.

 4. Данните за кореспонденция на Наемодателя са:

  1. Телефонен номер: 02 442 0424

  2. Електронен адрес: info@adapt.bg

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

 1. Навсякъде в тези общи условия, както и в сключените при тяхното прилагане индивидуални договори, думите и изразите, описани по-долу, ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:

 2. Сайтът” – ще означава публично и общодостъпен интернет сайт с адрес www.adapt.bg, администриран за Наемодателя;
  1. ОУ” – ще означава настоящите общи условия, регламентиращи отношенията между Наемодателя и Наемателя;

  2. Наемател” - ще означава конкретно физическо лице, което наема медицински изделия от Наемодателя;

  3. Страните“ – ще означават Наемодателя и Наемателя като страни с права и задължения по сключен между тях договор към настоящите ОУ;

  4. Договорът” – ще означава всеки сключен между страните договор към настоящите ОУ, който има за предмет точно определено и конкретно медицинско изделие, което Наемодателя отдава под наем срещу месечно възнаграждение на Наемателя;

  5. Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което: 

 

а) отговаря за проектирането, производството, опаковането и етикетирането на медицинско изделие, преди да го пусне на пазара от негово име или с негова търговска марка, независимо дали тези операции се извършват от самото лице, или се извършват за него от трето лице; 

б) комплектува, опакова, обработва, напълно преработва и/или етикетира едно или повече готови медицински изделия и/или е отговорно да определи тяхното предназначение с цел пускане на пазара за първи път от негово име.Физически или юридически лица, които комплектуват или адаптират пуснати на пазара медицински изделия за конкретен пациент в съответствие с тяхното предназначение, не са производители по смисъла на Закона за медицински изделия.

  1. Наетата вещ” е отдадено под наем по силата на договор при прилагане на тези ОУ медицинско изделие по смисъла на Закона за медицинските изделия, а именно - инструмент, апарат, уред, софтуер, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуер, предназначен от производителя да бъде използван специфично за диагностични и/или терапевтични цели и необходим за правилната му употреба, който не постига основното си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се прилага при хора с цел: 

а) диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания; 

б) диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност; 

в) изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес; 

г) контрол върху процеса на забременяване.

  1. Предназначение” е употребата, за която е предназначено конкретното медицинско изделие, представляващо наета вещ съгласно предоставените от производителя данни върху етикета, в инструкцията за употреба и/или в рекламни материали.

 

 1. ДОГОВОР. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

7. Наемодателя предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване медицински изделия по смисъла на Закон за медицинските изделия и съответните Наредби, утвърдени от Министерския съвет като за целта се сключва индивидуален договор при прилагането на тези Общи условия. Наемателят подписва договора при получаването му от куриер, в случай, че му бъде изпратен като куриерска услуга.

8. С подписване на договора, Наемодателят предава на Наемателя медицинското изделие, предмет на индивидуалния договор като договора играе ролята и на приемо-предавателен протокол за предаване на наетата вещ

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

9. Наемодателят предава наетата вещ на Наемателя за ползване в добро техническо състояние, което отговаря на предназначението, за която е наета, ведно с оригинална опаковка/кутия. При предаването той посочва на Наемателя всички скрити недостатъци на наетата вещ, които са му известни, и ако има такива те биват отразени в отделен протокол между страните.

9.1 Преди подписването на договора, Наемателят проверява и се запознава със състоянието на наетата вещ. С подписване на договора Наемателят потвърждава, че наетата вещ е в изправно състояние, без недостатъци, отговаря на предназначението, за което е наета и е че е запознат с изискванията за безопасното й използване съгласно инструкцията за употреба.

9.2 Наемодателят не отговаря за недостатъците на наетата вещ, които Наемателят е знаел или при обикновен оглед е могъл да узнае при сключването на договора.

10. Наемодателят е длъжен да предаде наетата вещ на Наемателя съобразно правилата, уговорени с договора и в настоящите ОУ.

10.1. Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетата вещ от Наемателя за срока на договора.

10.2. Наемодателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди на наетата вещ, които не са причинени виновно от Наемателя и не се дължат на обикновената му употреба или да осигури заменянето на повредената наета вещ. Наемодателят е длъжен да замени повредената наета вещ в срок до 48 ч., като срокът е инструктивен. Наемателят е длъжен да достави повредената наета вещ лично или с куриер за своя сметка до сервиза на Наемодателя на ул. Три Уши 121, Зона Б-19, София.

 1. Наемодателят е длъжен да поема всички текущи разходи, свързани с обикновената употреба на наетата вещ – профилактики и др. изключая консумативи, когато са свързани с използването й по предназначение, като разходите са за негова сметка. Наемателят е длъжен да обслужва наетата вещ и да сменя всички консумативи своевременно съгласно графика за поддръжка поместен в инструкцията за ползване.

12. Наемодателят има право да получава наемната цена съгласно условията, уговорени в настоящите ОУ и в договора.

13. Наемодателят има право, след изтичането на срока на договора, да получи наетата вещ във вида, в който го е предал, като се отчита обичайното му изхабяване;

14. Наемодателят има право да търси и претендира неустойки и обезщетения по реда, уговорен в настоящите ОУ.

 

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

 1. Наемателят се задължава да ползва наетата вещ само за целите на обичайното й предназначение и единствено за лични, некомерсиални нужди, или за нуждите на своето домакинство и членовете на семейството му.

 2. Наемателят няма право да преотдава под наем наетата вещ.

 3. Наемателят е длъжен да използва наетата вещ с грижата на добър стопанин и да я поддържа в състояние, годно за обичайното й предназначение

 4. Наемателят е длъжен да плаща наемната цена по начин и в срок, договорени с договора за наем при прилагане на настоящите ОУ .

 5. Наемателят е длъжен да поема за своя сметка всички текущи разходи, свързани с използването на наетата вещ по начин, различен от обичайното й предназначение.

 6. Наемателят е длъжен да върне лично или с куриер за своя сметка наетата вещ след прекратяването на договора в същото състояние, в което е била предадена, включително с оригиналната й опаковка, като се отчита обичайното изхабяване на вещта.

 7. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на Наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху наетата вещ.

 8. Наемателят е длъжен да заплаща всички договорени тук неустойки и обезщетения в случай, че настъпят условията за претендирането им.

 9. Наемателят има право да получи наетата вещ съгласно условията на настоящите ОУ и на договора, във вид и състояние, които отговарят на обичайното й предназначение, за което е наета.

 10. Наемателят има право да ползва наетата вещ необезпокояван, съгласно условията на настоящите ОУ и на договора, като в случай, че наетата вещ се повреди по причини, за които Наемателя не отговаря, то Наемодателя му предоставя заместващо медицинско изделие. Преди да поиска замяна на дефектната вещ, Наемателят е длъжен да се свърже с Наемодателя на посочените в настоящите ОУ телефони и да опита да поправи дистанционно вещта с помощта на Наемодателя, предоставена по телефон.

 

 1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА.

 1. Договорът се сключва за срок, индивидуално определен в договора с всеки Наемател, като минималният наемен срок е 1 (един) месец. Наетата вещ се ползва на адрес, индивидуално определен с всеки Наемател. Наемната цена за месечно ползване на наетата вещ се дължи независимо от конкретния брой на дните, в рамките на съответния месец, през които е ползвана наетата вещ.

 2. Наемната цена е месечна и се уговаря индивидуално с всеки Наемател, в зависимост от наетата вещ и се заплаща авансово, като с подписването на договора се заплаща наемната цена за 1 (един) месец.

 3. Плащането на наемната цена се извършва в уговорените срокове, в брой на куриер при получаване с куриерска услуга или в изложбения център на „АДАПТ БГ” в гр. София, Зона Б-19, ул. „Три Уши“ № 121, или по следната банкова сметка:

Глобъл Ентърпрайз ЕООД

IBAN: BG89RZBB91551002071520

BIC: RZBBBGSF

Райфайзен Банк

 

или по който и да е от упоменатите на интернет страницата www.adapt.bg методи.

 

 1. Месечният период за ползване на наетата вещ започва да тече на датата на подписването на договора и изтича в 00:00 часа на същия ден от следващия календарен месец. Договорът се подписва от Наемателя при предаването му от куриер, когато е използвана куриерска услуга или при предаването му от лице, упълномощено от Наемодателя. С използването на думата месец ще се има предвид единствено и само договореното в настоящите ОУ и в договора изчисление на продължителността на отдаване под наем на наетата вещ.

 2. Договорът се счита за продължен за неопределено време, в случай, че Наемателят плати нов месечен наем преди датата на изтичане на наемния срок при договор, сключен за определен срок.

 3. В случай, че договорът бъде продължен, след изтичане на първия месец след продължаването, Наемателят има право да върне наетата вещ без предизвестие, като платеният наем за периода, в който наетата вещ не е ползвана ще бъде възстановен.

 4. При продължаване срока на договора Наемателят дължи авансово плащане на наема за всеки следващ месец, което плащане следва да извършва не по-късно от 3 (три) календарни дни преди започването на новия месец.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

 1. Сключвайки договора за наем на медицински изделия, Наемателят дава своето изрично съгласие за обработване на личните му данни.

 2. Наемодателят е администратор на лични данни, регистриран при условията и по реда на Закона за защита на личните данни с удостоверение № 412699.

 3. Наемодателят има право да събира и използва лични данни на Наемателя, както и друга информация, предоставена от Наемателя, който се съгласява със събирането и използването им при условията и целите, описани в тези ОУ и при установения режим в Закона за защита на личните данни.

 4. Наемодателят се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Наемателя или станала известна на Наемодателя във връзка с предоставянето на услугите по настоящите ОУ.

 5. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато Наемателят изрично е разрешил разгласяването на определена информация, както и в случай че информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 6. Наемодателят обработва личните данни и друга информация на Наемателя, а Наемателят се съгласява да бъдат обработвани за целите на изпълнението на задълженията по настоящите ОУ, за осигуряване на възможност за предлагане на подобрени и/или нови услуги на Наемателя, за организиране на игри, томболи и анкети, за статистически цели, за целите на директния маркетинг и за други цели, предвидени в тези ОУ и Закона за защита на личните данни.

 7. Наемателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни:

 • когато има законово основание за възражение срещу обработването на личните му данни. При положение, че възражението е основателно, личните данни на Ползвателя, който е физическо лице, не могат повече да бъдат обработвани

 • когато обработването е за целите на директния маркетинг.

 1. Възражението по предходната точка се изпраща на някои от посочените в настоящите ОУ адреси на Наемодателя.

 2. Всеки Наемател има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, съхранявани и обработвани в или по възлагане на Наемодателят, като за целта Наемателят подава писмено заявление до Наемодателя.

 3. Искане за достъп до личните данни се подава с писмено заявление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

 4. Искането по предходната точка се подава под формата на заявление, което съдържа име, адрес и други данни на лицето, които го идентифицират - ЕГН, длъжност, месторабота, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес на кореспонденция; нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. Заявлението може да се подаде и по електронен път, когато това изрично не е забранено със закон.

 5. Наемодателят се произнася по заявлението в 14-дневен срок от подаването му, като предоставя пълна или частична информация на Ползвателя или мотивирано отказва предоставянето й.

 6. Срокът по предходната точка може да бъде удължен от Наемодателя съответно на 30 дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Наемодателя.

 7. Наемодателят писмено уведомява Наемателя за решението си лично срещу подпис, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез електронна поща. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на Наемателя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне на достъп може да се обжалва от Наемателя пред посочения в писмото орган и срок.

 8. Липсата на уведомление по предходната точка се смята за отказ.

 9. Наемодателят отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон.

 10. Наемодателят предоставя лични данни на Наемателя на трети лица само след получаване на изрично съгласие от Наемателя и/или с оглед изпълнение на нормативно изискване и/или по разпореждане на държавен орган.

 11. С приемането на настоящите ОУ, Наемателят се съгласява изрично с обработването на предоставените от него лични данни за целите на директния маркетинг.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

 

 1. Наемодателят не носи отговорност, в случай, че Наемателят не бъде удовлетворен от резултата от използването на наетата вещ, когато наетата вещ е технически изправна и Наемателят я използва по предназначение.

 2. Наемодателят не носи отговорност, в случай на претърпян от Наемателя инцидент или негативна промяна в състоянието си при използване на наетата вещ, когато причината за инцидента или промяната в състоянието не е техническа неизправност на наетата вещ. Наемодателят не носи отговорност за избора каква конкретно медицинско изделие да бъде наето.

 3. Наемателят е длъжен да обезщети Наемодателя за всички понесени преки и косвени вреди, настъпили вследствие на използване на наетите вещи по настоящите ОУ в противоречие с приложимите нормативни актове и настоящите ОУ.

 4. Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползването на наетата вещ. Наемателят дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са причинени от лица от неговото домакинство и други трети лица, които биха могли да бъдат пряко или косвено свързани по един или друг начин с ползването на вещта, освен в случаите на кражба или виновно посегателство върху собствеността на Наемодателя от трети страни, в случай че са уведомени по надлежния ред полицейските органи и самият Наемодател, както и при повреда или физическо погиване на наетата вещ в следствие на непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства.

 5. Наемателят дължи лихва в размер на 1% (един процент) от дължимата наемна цена за всеки просрочен ден в случай на забава в плащането, но не повече от 25% от наемната цена.

 6. Ако дължимата от Наемателя наемна цена не бъде платена в продължение на 15 (петнадесет) календарни дни от изтичане на срока за плащането й, Наемодателят има право да развали договора едностранно, без предизвестие, за което разваляне Наемателят се счита уведомен с изтичането на 15 (петнадесет) дневния срок, съгласно тази точка, като последния дължи и незабавното връщане на наетата вещ.

 7. При невръщане на наетата вещ в срок до 2 (два) месеца Наемателя дължи неустойка в размер на 1 (един) месечен наем за всеки започнат месец, считано от датата на която наетата вещ е следвало да бъде върната. При непредаване на наетата вещ в продължение на повече от 2 (два) месеца забава, Наемателя дължи неустойка в размер на продажната цена на наетата вещ съгласно актуалната към съответния момента ценова листа на Наемодателя.

 8. В случай, че Наемателят върне наетата вещ, но без оригиналната й опаковка или с нарушена такава, то Наемателят дължи неустойка в размер на 50 (петдесет) лева.

 9. Връщането или невръщането на наетата вещ, както и претенциите на Наемодателя се удостоверяват с протокол.

 10. В случай, че Наемодателят има претенции към Наемателя за вреди, за които последният отговаря, Наемателят дължи на Наемодателя обезщетение в размер на стойността на причинените вреди, което се вписва протокола по т. 58.

 11. В случай, че Наемателят откаже да подпише протокола по т. 58 или не се яви за доброволното предаване на наетата вещ след като Наемодателят изрично го е поканил, Наемодателят има право да установи тези обстоятелства, както и причинените вреди с протокол, който се подписва от Наемодателя и двама свидетели, с подписите на които страните се договарят, че отговорността на Наемателя ще бъде установена по основание и размер.

 

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

 1. Правата и задълженията на страните, възникнали по силата на договора за наем и на настоящите ОУ, се прекратяват при следните условия:

  1. по взаимно съгласие;

  2. при изтичане на срока на договора, в случай, че действието му не е продължено съгласно уговорените условия;

  3. едностранно с връщането на вещта, в случай, че е изтекъл първоначално договорения срок на договора;

  4. едностранно от Наемодателя без предизвестие при забава за плащане на наемната цена в уговорения срок;

  5. при други условия и ред, предвидени в тези ОУ и закона.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 

62. Наемателят има възможност да закупи наетата вещ при преференциални условия, които ще са валидни за Наемателя единствено и само ако последният спазва коректно задълженията си по договора и няма неиздължени наемни суми.

63. Преференциалните условия за закупуване на наетата вещ са следните:

 1. При закупуване на наетата вещ до изтичането на втория месец от датата на подписване на договора за наем, Наемодателят прави отстъпка от продажната й цена в размер на платените до датата на покупката наеми.

 2. При закупуване на наетата вещ след изтичането на втория месец от датата на подписване на договора за наем, Наемодателят прави отстъпка от продажната й цена, която представлява сбора от пълния размер на платените наеми за първите два месеца на ползването й и половината от платените наеми за периода след втория месец от подписването на договора.

 1. Настоящите ОУ са в сила от 01.07.2016 г. Наемодателят си запазва правото да ги променя по всяко време, като публикува тези промени в интернет страницата си и уведомява Наемателя на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

 2. При промени в настоящите ОУ, Наемателят може да заяви, че ги отхвърля, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на Наемодателя.

 3. Приложимото право към настоящите ОУ и всякакви спорове, които могат да възникват във връзка с настоящите ОУ, е правото на Република България.

 4. Текстът на настоящите ОУ е утвърден и същите са приети със Заповед от 01.07. 2016 г. на управителя на Наемодателя.

 

 1. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 

 1. Надзора за спазването на нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни и защитата на потребителите, с които са свързани и настоящите ОУ, се осъществява от:

 2. Комисия за защита на личните данни:

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13.  

 14.  

 15.  

 16.  

 17.  

 18.  

 19.  

 20.  

 21.  

 22.  

 23.  

 24.  

 25.  

 26.  

 27.  

 28.  

 29.  

 30.  

 31.  

 32.  

 33.  

 34.  

 35.  

 36.  

 37.  

 38.  

 39.  

 40.  

 41.  

 42.  

 43.  

 44.  

 45.  

 46.  

 47.  

 48.  

 49.  

 50.  

 51.  

 52.  

 53.  

 54.  

 55.  

 56.  

 57.  

 58.  

 59.  

 60.  

 61.  

 62.  

 63.  

 64.  

 65.  

 66.  

 67.  

 68.  

 69.  

 70.  

 71.  

 72.  

 73.  

 74.  

 75.  

 76.  

 77.  

 78.  

 79.  

 80.  

 81.  

 82.  

 83.  

 84.  

 85.  

 86.  

  • Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15

  • Телефони: (02) 940 20 46, (02) 940 36 46

  • Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

  • Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите:

 1.  

  • Адрес: 1000, гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3,4 и 6

  • Телефони: (02) 980 25 24, (02) 988 42 18, 0700 111 22

  • Уеб сайт: www.kzp.bg

Адапт БГ е българска семейна фирма, специализирана в продажбата на Медицинско Оборудване и Апаратура за Домашно Лечение. Доверявайки се на нас, вие подпомагате българската икономика в тежките времена, в които се намира страната ни в момента.

Адапт магазин в гр. София.

Магазин София

Адрес: ул. Три Уши 121
Телефон: 02 4420424
Мобилен: 0892 245285
Адапт магазин в гр. Пловдив.

Магазин Пловдив

Адрес: бул. Свобода 69
Телефон: 032 207724
Мобилен: 0878 340005
Адапт магазин в гр. Стара Загора..

Магазин Стара Загора

Адрес: бул. П. Евтимий 141
Телефон: 042 250250
Мобилен: 0876 771966
Адапт магазин в гр. Варна

Магазин Варна

Адрес: ул. Илинден 9
Телефон: 052 671144
Мобилен: 0878 605767
Адапт магазин в гр. Бургас.

Магазин Бургас

Адрес: жк. Петко Славейков бл. 157
Телефон: 056 590 591
Мобилен: 0877 170992
Адапт магазин в гр. Велико Търново.

Магазин В. Търново

Адрес: ул. Полтава 3
Телефон: 062 620062
Мобилен: 0877 170898