Поради планирана Инвентаризация тази Събота (03/12) Магазините ни НЯМА ДА РАБОТЯТ!

Извиняваме се за създаденото неудобство!
BGN
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • USD
Поради планирана Инвентаризация тази Събота (03/12) Магазините ни НЯМА ДА РАБОТЯТ!

Извиняваме се за създаденото неудобство!

Общи условия за наем

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящите общи условия регламентират общите правила и задължения на страните, при които “Адапт БГ” ООД, с ЕИК: 201749289, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1309, ул. Три Уши 121, наричано по-долу за краткост „Наемодателя” предоставя под наем медицински изделия на физически лица, наричани по-долу за краткост „Наемател“, както и други отношения между тях, възникнали във връзка с отдаването под наем на медицински изделия.

2. Настоящите общи условия се прилагат, доколкото между страните не са договорени индивидуални условия. В случай че са налице договорени индивидуални условия за всичките или за част от отношенията между страните, настоящите общи условия се прилагат за неуредените с индивидуалните условия въпроси, като при противоречие между общите и индивидуалните условия превес имат индивидуалните.

3. С подписването на Договора за наем на медицински изделия, Наемателят декларира, че се е запознал изцяло със съдържанието на настоящите общи условия, приема ги безусловно и същите са му предоставени на хартиен носител.

4. Данните за кореспонденция на Наемодателя са:

Телефонен номер: 02 4420424; 0892 245285

Електронен адрес:  info@adapt.bg

 

II. ДЕФИНИЦИИ

 

Навсякъде в тези общи условия, както и в сключените при тяхното прилагане индивидуални договори, думите и изразите, описани по-долу, ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:

 

1. „Сайтът” – ще означава публично и общодостъпен интернет сайт с адресwww.adapt.bg, администриран за Наемодателя;

2. „ОУ” – ще означава настоящите общи условия, регламентиращи отношенията между Наемодателя и Наемателя;

3. „Наемодател“ – ще означава търговецът “Адапт БГ” ООД, с ЕИК: 201749289, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1309, ул. Три Уши 121.

4. „Наемател” - ще означава конкретно физическо лице или юридическо лице, което наема медицински изделия от Наемодателя;

5. „Страните“ – ще означават Наемодателя и Наемателя като страни с права и задължения по сключен между тях договор към настоящите ОУ;

6. „Договорът” – ще означава всеки сключен индивидуален договор между страните, към който са приложими настоящите ОУ, който договор има за предмет отдаването под наем от страна на Наемодателя  на Наета вещ срещу възнаграждение на Наемателя;

7. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което: 

а) отговаря за проектирането, производството, опаковането и етикетирането на медицинско изделие, преди да го пусне на пазара от негово име или с негова търговска марка, независимо дали тези операции се извършват от самото лице, или се извършват за него от трето лице; 

б) комплектува, опакова, обработва, напълно преработва и/или етикетира едно или повече готови медицински изделия и/или е отговорно да определи тяхното предназначение с цел пускане на пазара за първи път от негово име. Физически или юридически лица, които комплектуват или адаптират пуснати на пазара медицински изделия за конкретен пациент в съответствие с тяхното предназначение, не са производители по смисъла на Закона за медицински изделия.

8. „Наетата вещ” е отдадено под наем по силата на договор при прилагане на тези ОУ медицинско изделие по смисъла на Закона за медицинските изделия, а именно - инструмент, апарат, уред, софтуер, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуер, предназначен от производителя да бъде използван специфично за диагностични и/или терапевтични цели и необходим за правилната му употреба, който не постига основното си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се прилага при хора с цел: 

а) диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания;

б) диагностика, наблюдение, лечение, рехабилитация, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност;

в) изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес;

г) контрол върху процеса на забременяване.

9. „Предназначение” е употребата, за която е предназначено конкретното медицинско изделие, представляващо наета вещ съгласно предоставените от производителя данни върху етикета, в инструкцията за употреба и/или в рекламни материали.


III. ДОГОВОР. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване Наетата вещ, като за целта се сключва индивидуален договор при прилагането на тези Общи условия.

2. Заявка за сключване на Договор за наем на медицинско изделие може да бъде направена както на място в търговските обекти на Наемодателя, така и през Сайта на Наемодателя. При попълване на заявката Наемателят предоставя данни за контакт и информация за медицинското изделие, което желае да наеме.

3. В случай, че заявката за сключване на Договор е направена през Сайта на Наемодателя, последният обработва заявката и представители на Наемодателя се свързват по телефона с подалото заявка лице в рамките на следващия работен ден, считано от датата на подаване на заявката, като в телефонния разговор:

3.1. Представителите на Наемодателят потвърждават приетата заявка;

3.2. Уточнява се удобен търговски обект на Наемодателя, в който Наемателят може да разгледа съответното медицинско изделие и да сключи Договор за наем;

3.3. В случай че Наемателят не желае да посети търговски обект на Наемодателя, представителите на Наемодателя разясняват на Наемателя по телефона преддоговорната информация по смисъла Закона за защита на потребителите, допълваща информацията от Сайта на Наемодателя. В случай че Наемателят желае да наеме медицинското изделие, същият посочва адрес за доставка, на който да му бъде доставена Наетата вещ заедно с Договора за наем и съпътстващите Наетата вещ документи и инструкции. С подаването на заявката Наемателят декларира, че е запознат с Общите условия на Наемодателят и ги приема.

4. Договорът се сключва между Страните на хартиен носител на място в обектите на Наемодателя.

5. В случаите по чл.III.3.3. Наемателят подписва Договора и Общите условия при получаването им от куриер.

6. С подписване на Договора, Наемодателят предава на Наемателя Наетата вещ, предмет на Договора, който играе ролята и на приемо-предавателен протокол за предаване на Наетата вещ.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1. Наемодателят предава Наетата вещ на Наемателя за ползване в добро техническо състояние, което отговаря на предназначението, за която е наета, ведно с оригинална опаковка/кутия, както и инструкции за употреба на Наетата вещ. При предаването той посочва на Наемателя всички скрити недостатъци, които са му известни, и, ако има такива, те биват отразени в отделен протокол между страните.

2.Преди подписването на Договора, Наемателят проверява и се запознава със състоянието на Наетата вещ. С подписване на договора Наемателят потвърждава, че Наетата вещ е в изправно състояние, без недостатъци, отговаря на предназначението, за което е наета, и че е запознат с изискванията за безопасното й използване съгласно инструкцията за употреба, които са му предоставени заедно с Наетата вещ.

3. Наемодателят не отговаря за недостатъците на Наетата вещ, за които Наемателят е знаел или при обикновен оглед е могъл да узнае при сключването на Договора.

4. Наемодателят е длъжен да предаде наетата вещ на Наемателя съобразно правилата, уговорени с Договора и в настоящите ОУ.

5. Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното ползване на наетата вещ от Наемателя за срока на договора.

6. Наемодателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди на Наетата вещ, които не са причинени виновно от Наемателя и не се дължат на обикновената й употреба, или да осигури заменянето на повредената Наета вещ. Наемодателят е длъжен да замени повредената Наета вещ в срок до 48 ч. от момента на съобщаване за повредата от страна на Наемателя, като срокът е инструктивен. Наемателят е длъжен да достави повредената Наета вещ лично или с куриер за своя сметка до сервиза на Наемодателя находящ се на следния адрес: ул. Три Уши 121, Зона Б-19, София.

7. Наемодателят е длъжен да извършва профилактика на Наетата вещ.  Наемателят е длъжен да обслужва Наетата вещ и да сменя всички консумативи своевременно съгласно графика за поддръжка поместен в инструкцията за ползване.

8. Наемодателят има право да получава наемната цена съгласно условията, уговорени в настоящите ОУ и в Договора.

9. Наемодателят има право, след изтичането на срока на Договора, да получи Наетата вещ във вида, в който я е предал, като се отчита обичайното й изхабяване;

10. Наемодателят има право да търси и претендира неустойки и обезщетения по реда, уговорен в настоящите ОУ и приложимото законодателство.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

1. Наемателят се задължава да ползва Наетата вещ само за целите на обичайното й предназначение и единствено за лични, некомерсиални нужди, или за нуждите на своето домакинство и членовете на семейството му.

2. Наемателят няма право да преотдава под наем наетата вещ.

3. Наемателят е длъжен да използва Наетата вещ с грижата на добър стопанин и да я поддържа в състояние, годно за обичайното й предназначение.

4. Наемателят е длъжен да плаща наемната цена по начин и в срок, договорени с Договора за наем при прилагане на настоящите ОУ .

5. Наемателят е длъжен да поема за своя сметка всички текущи разходи, свързани с използването на наетата вещ по начин, различен от обичайното й предназначение.

6. Наемателят е длъжен да върне лично в търговския обект на Наемодателя, от който е получил Наетата вещ, или да  я върне с куриер за своя сметка след прекратяването на Договора на адреса:ул. Три Уши 121, Зона Б-19, София,  в същото състояние, в което е била предадена, включително с оригиналната й опаковка, като се отчита обичайното изхабяване на вещта.

7. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на Наемодателя за повредите, както и за посегателствата на трети лица върху Наетата вещ.

8. Наемателят е длъжен да заплаща всички договорени тук неустойки и обезщетения, в случай че настъпят условията за претендирането им.

9. Наемателят има право да получи наетата вещ при подписването на Договора съгласно условията на настоящите ОУ и на Договора, във вид и състояние, които отговарят на обичайното предназначение, за което е наета.

10. Наемателят има право да ползва наетата вещ необезпокояван, съгласно условията на настоящите ОУ и на Договора, като в случай че Наетата вещ се повреди по причини, за които Наемателят не отговаря, то Наемодателят му предоставя заместващо медицинско изделие. Преди да поиска замяна на дефектната вещ, Наемателят е длъжен да се свърже с Наемодателя на посочените в настоящите ОУ контакти и да следва инструкциите на Наемодателя, в това число във връзка с поправяне дистанционно на Наетата вещ.

11. Разходи, свързани с доставката на заместващото медицинско изделие са за сметка на Наемодателят, а разходите, свързани с връщане на дефектната вещ са за сметка на Наемателя. При получаване на заместващата Наета вещ, страните подписват анекс към Договора, в който се описва заместващата Наета вещ.

 

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА.

1. Договорът се сключва за срок, индивидуално определен в Договора с всеки Наемател, като в договора може да бъде посочено изискване за минимален наемен срок. Наетата вещ се ползва на адрес, индивидуално определен с всеки Наемател. Наемната цена за месечно ползване на наетата вещ се дължи независимо от конкретния брой на дните, в рамките на съответния месец, през които е ползвана наетата вещ.

2. Наемната цена е месечна, седмична или дневна и се уговаря индивидуално с всеки Наемател. Наемната цена за предвидения минимален наемен срок се заплаща авансово. 

3. Плащането на наемната цена се извършва в уговорените срокове, в брой на куриер при получаване с куриерска услуга, на място в офис на Наемодателя, по упоменатата в договора банкова сметка, или по който и да е от упоменатите на Сайтаwww.adapt.bg методи.

4.1. Месечният период за ползване на Наетата вещ започва да тече от датата на подписването на Договора и изтича в 00:00 часа на същия ден от следващия календарен месец. С използването на думата месец ще се има предвид единствено и само договореното в настоящите ОУ и в Договора изчисление на продължителността на отдаване под наем на наетата вещ.

4.2. Седмичният период за ползване на Наетата вещ започва да тече на датата на подписването на Договора и изтича в 00:00 часа на същия ден от следващата седмица.

4.3. Дневният период за ползване на Наетата вещ започва да тече в деня на подписване на Договора и изтича в 00:00 ч. на следващия календарен ден.

5. Договорът се счита за продължен за неопределено време, в случай че Наемателят плати нова наемна вноска преди датата на изтичане на наемния срок при договор, сключен за определен срок.

6. В случай, че Договорът бъде продължен, след изтичане на първия минимален срок за наем, наемателят има право да върне Наетата вещ без предизвестие, като платеният наем за  оставащия предплатен период, в който Наетата вещ няма да бъде ползвана, няма да бъде възстановен.

7.1.При продължаване срока на Договора Наемателят дължи авансово плащане на наема за всеки следващ месец, което плащане следва да извършва не по-късно от 3 (три) календарни дни преди започването на новия месец.

7.2. В случай че в Договора е уговорено плащане на Наемната цена на седмична база, то при продължаване на срока на Договора Наемателят дължи авансово плащане на наема за всяка следваща седмица, което плащане следва да извършва не по-късно от 3 (три) календарни дни преди започването на новата седмица.

7.3. В случай че в Договора е уговорено плащане на Наемната цена на дневна база, при продължаване на срока на Договора Наемателят дължи авансово плащане на наема за дните, за които иска да бъде продължен срока на Договора, което плащане следва да бъде извършено не по-късно от 1 (един) календарен ден преди изтичането на срока, за който е била наета вещта.

8. В Договора може да бъде предвидено заплащането на депозит, който се връща на Наемателя при прекратяване на Договора за наем и изпълнение на всички условия по Договора от страна на Наемателя. Наемодателят има право да прихване от депозита вземания към Наемателя.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

1. Наемодателят има право да събира и използва лични данни на Наемателя, както и друга информация, предоставена от Наемателя, във връзка с и при сключване на договор по настоящите Общи условия. Личните данни се обработват и съхраняват от Наемодателя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). 

2. Целите, за които законосъобразно се обработват личните данни на Наематели, и правните основания за обработването на личните данни са:

 ●                обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1, буква „б“ от „Общ регламент за защита на личните данни“);

 ●                обработването е необходимо за спазване на законовото задължение, което се прилага спрямо администратора /данъчни задължения/ (чл. 6, параграф 1, буква „в“ от „Общ регламент за защита на личните данни“);

 ●                обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора (чл. 6, параграф 1, буква „е“ от „Общ регламент за защита на личните данни“).

3. Наемодателят обработва личните данни и друга информация на Наемателя, а Наемателят се съгласява да бъдат обработвани за целите на изпълнението на задълженията по настоящите ОУ посочени в т. VI.2. За осигуряване на възможност за предлагане на подобрени и/или нови услуги на Наемателя, за организиране на игри, томболи и анкети, за статистически цели,  за целите на директния маркетинг и за други цели, предвидени в тези ОУ Наемодателят ще изисква отделно съгласие от страна на Наемателя. .

4. Наемодателят предоставя лични данни на Наемателя на трети лица само след получаване на изрично съгласие от Наемателя и/или с оглед изпълнение на нормативно изискване и/или по разпореждане на държавен орган. Наемодателят ще уреди отношенията си с обработващия в договор, отговарящ на изискванията на чл. 28 от „Общия Регламент за защита на личните данни“.

5. Наемателите, субекти на данните, имат всички права съгласно глава III от „Общия регламент за защита на личните данни“, а именно:

 ●                право на информация и право на достъп до личните си данни;

 ●                право на изтриване и коригиране;

 ●                право на ограничаване на обработването;

 ●                право на преносимост;

 ●                право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения.

6. Наемателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от „Общия регламент за защита на личните данни“. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

7. Когато обработването е за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработването на личните данни, отнасящи се до него.

8. Всякакви възражения, отнасящи се до правата на Наемателите по предходните точки могат да се изпращат на някои от посочените в настоящите ОУ адреси на Наемодателя.

9. Всеки Наемател може да упражни правата си отнасящи се до неговите лични данни, съхранявани и обработвани от Наемодателя, като за целта Наемателят подава писмено заявление до Наемодателя.

10. Искането се подава с писмено заявление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

11. Искането, отнасящо се до правата на Наемателите, се подава под формата назаявление, което съдържа име, адрес и други данни на лицето, които го идентифицират - ЕГН, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес на кореспонденция; нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице. Заявлението може да се подаде и по електронен път.

12. Наемодателят се произнася без ненужно забавяне по заявлението в 14-дневен срок от подаването му, като предоставя пълна или частична информация на Ползвателя или мотивирано отказва предоставянето й.

13. Срокът по предходната точка може да бъде удължен от Наемодателя съответно на 30 дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Наемодателя.

14. Наемодателят писмено уведомява Наемателя за решението по избран от Наемателя начин. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на Наемателя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне на достъп може да се обжалва от Наемателя пред посочения в писмото орган и срок.

15. Наемодателят отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон като уведомява Наемателя за причините.

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ 

1. Наемодателят не носи отговорност, в случай че Наемателят не бъде удовлетворен от резултата от използването на Наетата вещ, когато Наетата вещ е технически изправна и Наемателят я използва по предназначение. Наемателят предоставя под наем медицински изделия и сключването на Договора не може да бъде считано за предоставяне на здравна консултация и/или обещаване на резултат в следствие от ползването на Наетата вещ. 

2. Наемодателят не носи отговорност, в случай на претърпян от Наемателя инцидент или негативна промяна в състоянието му при използване на Наетата вещ, когато причината за инцидента или промяната в състоянието не е техническа неизправност на Наетата вещ. Наемодателят не носи отговорност за избора на Наемателя какво конкретно медицинско изделие да бъде наето.

3. Наемателят е длъжен да обезщети Наемодателя за всички понесени преки и косвени вреди, настъпили вследствие на използване на Наетата вещ по настоящите ОУ в противоречие с приложимите нормативни актове и настоящите ОУ.

4. Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползването на Наетата вещ. Наемателят дължи обезщетение и в случаите, когато вредите са причинени от лица от неговото домакинство и други трети лица, които биха могли да бъдат пряко или косвено свързани по един или друг начин с ползването на Наетата вещ, освен в случаите на кражба или виновно посегателство върху собствеността на Наемодателя от трети страни, в случай, че са уведомени по надлежния ред полицейските органи и самия Наемодател, както и при повреда или физическо погиване на наетата вещ в следствие на непреодолима сила или форсмажорни обстоятелства, като пожар, наводнение или земетресение. Във всеки случай на форсмажорно обстоятелство, довело до повреда на Наетата вещ, Наемателят е длъжен да предостави надлежни доказателства за съответните обстоятелства.

5. Наемателят дължи лихва в размер на 1% (един процент) от дължимата наемна цена за всеки просрочен ден в случай на забава в плащането, но не повече от 25% от наемната цена. Посочената лихва за забава се начислява съответно за всяко дължимо месечно плащане от Наемателя, считано от падежа на съответното плащане.

6. Ако дължимата от Наемателя наемна цена не бъде платена в продължение на 5 (пет) календарни дни от изтичане на срока за плащането й, Наемодателят има право да развали Договора едностранно, с писмено уведомление до Наемателя с даване на срок за изпълнение на условията по Договора, като след изтичането на срока за изпълнение и при липса на изпълнение от страна на Наемателя, договорът ще се счита за развален, а Наемателят дължи незабавното връщане на Наетата вещ по начина, посочен в чл. IV.6 и в срока, посочен в уведомлението.

7. В случай, че Наемателят не върне Наетата вещ в срока, посочен в уведомлението по чл. VIII.6. и/или не изпрати документ, доказващ изпращането на Наетата вещ по куриер за сметка на Наемателя, Наемателят дължи на Наемодателя неустойка в размер на сбора от наемните вноски, дължими за всеки започнат месец, седмица или ден, в зависимост от уговорения срок за плащане в Договора, считано от датата, на която е следвало да бъде платена първата просрочена наемна вноска, и стойността, с която се е намалила амортизационната стойност на Наетата вещ за периода от изтичането на срока, посочен в уведомлението по чл. VIII.6, до момента на получаване на Наетата вещ от Наемодателя.

8. В случай че след изтичането на срока по чл. VIII. 6. Наетата вещ погине по каквато и да е причина, включително форсмажорно обстоятелство, Наемателят дължи възстановяване на пазарната стойност на Наетата вещ.

9. В случай, че Наемателят върне Наетата вещ, но без оригиналната й опаковка или с нарушена такава, то Наемателят дължи неустойка в размер на 50 (петдесет) лева.

10. Връщането или невръщането на Наетата вещ, както и претенциите на Наемодателя се удостоверяват с протокол както следва:

10.1. В случай че Наемателят върне Наетата вещ, протоколът се подписва от Наемателя и Наемодателя и в него се отбелязва състоянието на Наетата вещ при връщането й, забележките на Наемодателя, ако са налице такива, както и описание на дължимите суми от Наемателя към Наемодателя към датата на подписване на Протокола, в това число лихва за забава, неустойки и/или други претенции от Наемодателя в съответствие с ОУ и Договора, ако са налице такива;

10.2. В случай че Наемателят откаже да подпише протокола по чл. VIII.10.1., или не се яви за доброволното предаване на Наетата вещ след като Наемодателят изрично го е поканил, Наемодателят има право да установи тези обстоятелства, както и причинените вреди с протокол, който се подписва от Наемодателя и двама свидетели, с подписите на които се установява неизпълнението на задълженията на Наемателя.

11. Независимо от съставянето на протокола по чл. VIII.10.2., Наемодателят има право по всяко време след изтичането на срока по чл. VIII.6. да претендира връщането на вещта, в това число и чрез сигнализиране на прокуратурата във връзка извършено от Наемателя престъпление по смисъла на чл. 206 от Наказателния кодекс – обсебване на чужда движима вещ. Наемодателят има право да претендира всички дължими от Наемателя суми по смисъла на настоящите Общи условия и Договора.


IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ


1. Правата и задълженията на страните, възникнали по силата на Договора за наем и на настоящите ОУ, се прекратяват при следните условия:

а.      по взаимно съгласие;

б.     при изтичане на срока на Договора, в случай че действието му не е продължено съгласно уговорените условия;

в.      едностранно с връщането на вещта, в случай че е изтекъл първоначално договорения срок на Договора;

г.     едностранно от Наемодателя без предизвестие при забава за плащане на наемната цена в уговорения срок;

д.      при други условия и ред, предвидени в тези ОУ и закона.

 

2. При прекратяване на Договора личните данни, обработвани и съхранявани от Наемодателя, ще бъдат изтривани, освен в случаите, когато нормативен акт задължава Наемодателя да ги съхранява за по-дълъг период от време или същият има законов интерес за това.

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1. Наемателят има възможност да закупи наетата вещ при преференциални условия, които ще са валидни за Наемателя единствено и само ако последният спазва коректно задълженията си по Договора и няма неиздължени наемни суми. 

2. Преференциалните условия за закупуване на Наетата вещ са следните:

2.1. При закупуване на Наетата вещ до изтичането на втория наемен период от датата на подписване на Договора за наем, Наемодателят прави отстъпка от продажната й цена в размер на платените до датата на покупката наемни вноски. При закупуване на устройство след приспадане на заплатени наемни вноски крайната цена на устройството не включва минали и текущи промоции и специални условия. Връщането на апарат закупен след приспадане на платени наемни вноски не е позволено.

2.2. При закупуване на Наетата вещ след изтичането на втория наемен период от датата на подписване на договора за наем, Наемодателят прави отстъпка от продажната й цена, която представлява сбора от пълния размер на платените наеми за първите два наемни периода на ползването й и половината от платените наеми за периода след втория наемен период от подписването на договора. При закупуване на устройство след приспадане на заплатени наемни вноски крайната цена на устройството не включва минали и текущи промоции и специални условия.

3. Настоящите ОУ са в сила от 01.07.2016 г. Наемодателят си запазва правото да ги променя по всяко време, като публикува тези промени в интернет страницата си и уведомява за промяната Наемателя на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

4. При промени в настоящите ОУ, Наемателят може да заяви, че ги отхвърля, като изпрати изрично изявление за отхвърлянето на промените на Наемодателя.

5. Приложимото право към настоящите ОУ и всякакви спорове, които могат да възникват във връзка с настоящите ОУ, е правото на Република България.

6. Текстът на настоящите ОУ е утвърден и същите са приети със Заповед от 01.07. 2016 г. на управителя на Наемодателя, променени и допълнени със Заповед от 25.05.2018 г. и Заповед от 25.11.2019 г.

 

XI.  КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

1. Контрол за спазването на нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни и защитата на потребителите, с които са свързани и настоящите ОУ, се осъществява от:

1.1. Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2.


●       Телефони: 02/91-53-519

●       Електронна поща: kzld@cpdp.bg

●       Уеб сайт:www.cpdp.bg


1.2. Комисия за защита на потребителите:

 

●       Адрес: 1000, гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3,4 и 6

●       Телефони: (02) 980 25 24, (02) 988 42 18, 0700 111 22

●       Уеб сайт:www.kzp.bg

8 магазина в цялата страна

МАГАЗИНИ

8 магазина в цялата страна
на същият/следващ ден

ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА

на същият/следващ ден
до 5 години гаранция

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

до 5 години гаранция
две седмици срок за връщане

14 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

две седмици срок за връщане