BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
BG
Вижте всички статии
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2020

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2020

 

Започна кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност". По кампанията ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изграждане на електрически рампи за инвалидни колички, за изграждане на асансьори, както и за адаптиране на лек автомобил и придобиване на шофьорска книжка за хора с трайни увреждания и ограничена мобилност.

 

От днес (12 февруари 2020 г) започна набирането на проектни предложения по двата компонента на програмата. Крайният срок за набирането на предложения е 12 май. 

 

 

Компонент 1 
Достъпна жилищна среда


Възможност за получаване на безвъзмездна помощ за проектиране и изграждане на елeктрически платформи и асансьори за хора в инвалидна количка. 

 

ПРимер за завършен проект по програма Достъпна жилищна среда за хора с увреждания 2020 г.


Компонент 2
Лична мобилност

 

Финансиране на преустройство и адаптиране на леки автомобили и придобиване на шофьорска книжка с цел подобряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.

 

По първия компонент се отпускат между 10 000 и 100 000 лв. с  ДДС, а по втория до 8 000 лв. с ДДС безвъзмездна помощ. Срокът за кандидатстване е 12 май.

 


АДАПТ БГ предоставя помощ и услуги единствено по Компонент 1, и в частност по изграждането на електрически платформи за инвалидни колички.


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Крайният срок за подаване на документи в Кампания-2020 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се удължава и по двата компонента (1 „Достъпна жилищна среда” и 2 „Лична мобилност”) до 12.06.2020г. включително.

 

Кой може да кандидатства?

 

1. По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда(изграждане на рампи, поставяне на електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:

 

- Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.

 

- Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.

 

 

2. По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:

 

- Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

 

Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.


 


Достъпна жилищна среда проекти и решения


 

Критерии за отпускане за одобряване на проектите за достъпна среда в жилищни сгради:

 

1. Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда – оценява се с максимум 12 точки;

 

2. Пълнота на представените документи и коректно изготвена КСС - оценява се с максимум 9 точки;

 

3. Брой лица с трайни увреждания, които са със затруднения в придвижването и са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда - оценява се с максимум 9 точки;

 

4. Обхват на проектантното предложение (рампа или подемна платформа, и/или асансьор за инвалиди) - оценява се с максимум 9 точки.

 

 

Процедура по кандидатстване за изграждане на достъпна среда в жилищна сграда

 

Необходими документи по Компонент 1:

 

1. Заявление по образец  Приложение  – Заявление – Физическо лице (ФЛ) или Юридическо лице  (ЮЛ);

 

2. Писмо за подкрепа, издадено от ДСП - Дирекция „Социално подпомагане“, което е изготвено по образеца на Приложение – Писмо за подкрепа;

 

3. Копие от удостоверение за регистрация по чл. 46а, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

4. Копие от решение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент 1 (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

5. Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

6. Декларация (по образеца Приложение – Декларация ФЛ/ЮЛ) за липса на: двойно финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното предложение дейности, свързани със социалната дейност на кандидата и/или придобиване на активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди одобряване на проектното предложение от МТСП;

 

7. Заверено от заявителя копие от документ за собственост на индивидуална жилищна сграда (важи при кандидат физическо лице) или копия от документи за собственост на жилищата, в които постоянно живеят физически лица с увреждания (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

8. Попълнен и подписан образец на Приложение – КСС (количество – стойностна сметка, изготвена въз основа на одобрения инвестиционен проект);

 

9. Копие от издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне;

 

10. Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към него (при необходимост) строителни детайли на специфични елементи;

 

11. Компакт-диск (CD) със снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда; попълнен образец на Приложение – КСС, одобрен инвестиционен проект (във формат PDF).

 

 


Необходими документи по Компонент 1 - ДОКУМЕНТИ


 

АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 се подават на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък вкл. – 9:00 - 17:30 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

 

1051 гр. София
ул. „Триадица” №2
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

 

Всички образци на приложенията за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата на МТСП.

 

 

Срок за подаване на документите

 

Получените проектни предложения и по двата компонента се оценяват и одобряват, след което се сключват договори за финансирането с кандидатите, които сами ще трябва да си изберат фирми доставчици на решения за Осигуряване на достъпна среда, отоговаряща на Наредба №4 от 2009 г. – рампи и платформи за изкачване на стълби, каквато е АДАПТ БГ. 

 

ЧАСТ ОТ ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИТЕ ОТ АДАПТ.БГ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ ПО ПРОГРАМА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА

 

Изградена електрическа платформа по Програма достъпна жилищна среда.Платформа на стена в жилищна сграда.Разгърната електрическа платформа Жилищна среда 2019

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.


Кандидатствайте колкото се може по-рано, за да има време за изготвянето на проект и за предаването на всички необходими документи по кандидатстването. Това е от особена важност особено, когато се кандидатства за изграждане на асансьор, имайки предвид че проектантска дейност в конкретния случай отнема много време и има голям шанс да не се спази срока, даден от МТСП!


 

Нужен ли е проектант?


Задължителен е. Техническата възможност за поставяне на съоръжения за достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и външни пространства трябва да се прецени от проектант, притежаващ необходимата проектантска правоспособност.

 

В България вече има специализиран проектант, отговарящ за Програмата: Инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ
 

Репортаж с инж. Галя Симеонова от ADAPT.BG

Заплащане на проектанта

 

Проектантът се наема от всеки потенциален кандидат и при установено от него наличие на техническа възможност, кандидатът му възлага (за своя сметка) изготвянето на съответния инвестиционен проект. 

 

Нужно ли е разрешение за строителство преди инсталация на инвалидни платформи?

Не, за инсталиране на платформите е нужно само РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ - няма нужда от строително разрешително.

 

 

Безплатен одит за достъпна среда - България

 

 • Получаване на експертна оценка за наличието/липсата на изградедена достъпна среда по Наредба 4.
 • Оглед на място.

 

Можете да заявите одит още сега!

 

ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНА 

 

 

Изисквания по Наредба №4

 

Изготвеният проект трябва да е в пълно съответствие с изискванията за достъпна среда, посочени в наредба №4/2009. Одобреният инвестиционен проект и издаденото решение за строеж или поставяне на съоръжения за достъпна среда на хора с увреждания са неразделна част от проектното предложение по Компонент 1.

 

Изплащане на средствата


След същинското изпълнение на дейностите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им КЪМ ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ през месец декември.

 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВАЖАЩА ЗА 2020: Хората с увреждания НЕ ПОЕМАТ САМИ разноските за изграждането на платформата! Поемат се от фирмата изпълнител!

 

Единственият разход, който трябва да се направи, е за изготвянето на инвестиционния проект и количествено-стойностната сметка към него.

 

АДАПТ.БГ предлага изготвянвето на проекта напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО. За повече информация около улсовията за безплатно изготвяне на проект можете да се свържете с инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 

Инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 


ДОПЪЛНЕНИЕ: Финансиране за извършване на строително-монтажни работи (СМР)


По Компонент 1 на Програмата може да се финансира и проектно предложение за извършване на строително-монтажни работи (СМР) в съществуващата жилищна сграда или прилежащите й външни пространства, но единствено в рамките на урегулирания поземлен имот, в който е разположена. Проектното предложение трябва да предвижда единствено монтажни дейности за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради. В това число попадат рампиелектрически платформи за инвалиди и асансьори, съответстващи на изискванията на наредба №4/2009 за Достъпна среда[1].


 

На страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg) можете да намерите подробна информация за условията за кандидатстване и нужните документи.

 

Ако имате въпроси по кампанията на МТСП, както и кое съоръжение е най-подходящо за Вашата сграда, не се колебайте да се свържете с АДАПТ БГ и да попитате.

 

Стълбищна платформа социален проект.извита стълбищна платформа монтирана върху вътрешно стълбище.извита стълбищна платформа монтирана върху горна част на стълбище.

 

 

Пример за извита платформа на АДАПТ.БГ, следваща завойте на стълбището. 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • Васил Желев
  През месец март т.г. отправих молба към инж. Галя Симеонова за съдействие за кандидатстване за пред МТСП за поставяне на повдигаща платформа в жилището ми. Оценявам комуникацията ни и отношението на г-жа. инж. Галя Симеонова въм връзка с компонент едно на акцията Достъпна Среда на МТСП с оценка десет по десетобалната система. Изключително ерудиран човек, специалист и професионалист. Нуждаем се от такива личности.
  Отговори ›
 • маринов
  Не можах да разбера колко проекта през 2019 по компонент1 от всички 39одобрени са завършени,съгласно програмата през м.декемвритрябва да се изплатят.
  Отговори ›
 • Атанас Бенасов
  И аз разбрах, че от някъде март 2020 ще пускат програмата наново. Надявам се да ми помогнете с кандидатстването . ще се свържа с Адапт ако можете да ми обясните
  Отговори ›
«1»

Блог статии

Адапт БГ отвори магазин във Велико Търново

10 Юли 2020
Адапт БГ отвори своя шести магазин в гр. Велико Търново, на адрес ул. Полтава №3.

Resmed AirView дистанционен телемониторинг - нов метод в монументалните усилия срещу COVID-19

08 Юли 2020
Антоан Валтерио, мениджър на Ресмед Великобритания и Ирландия обяснява как световният лидер в апаратурата за лечение на сънната апнея се включва...

Разпродажба на мострено оборудване за деца с увреждания

22 Юни 2020
Разпродажба на мострено оборудване! Намаление -50% на вертикализатори и терапевтични столчета за деца с увреждания.

Акордеонни категории