Акордеонни категории

Блог Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2020
Вижте всички статии

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2020

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2020

(Програмата за 2020 г. изтече. За актуалната програма (за 2022 г.), можете да научите на тази страница

 

Започна кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност". По кампанията ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изграждане на електрически рампи за инвалидни колички, за изграждане на асансьори, както и за адаптиране на лек автомобил и придобиване на шофьорска книжка за хора с трайни увреждания и ограничена мобилност.

 

От днес (12 февруари 2020 г) започна набирането на проектни предложения по двата компонента на програмата. Крайният срок за набирането на предложения е 12 май. 

 

 

Компонент 1 

 

Достъпна жилищна среда


Възможност за получаване на безвъзмездна помощ за проектиране и изграждане на елeктрически платформи и асансьори за хора в инвалидна количка. 

 

ПРимер за завършен проект по програма Достъпна жилищна среда за хора с увреждания 2020 г.

 


Компонент 2
Лична мобилност

 

Финансиране на преустройство и адаптиране на леки автомобили и придобиване на шофьорска книжка с цел подобряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.

 

По първия компонент се отпускат между 10 000 и 100 000 лв. с  ДДС, а по втория до 8 000 лв. с ДДС безвъзмездна помощ. Срокът за кандидатстване е 12 май.

 


АДАПТ БГ предоставя помощ и услуги единствено по Компонент 1, и в частност по изграждането на електрически платформи за инвалидни колички.


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Крайният срок за подаване на документи в Кампания-2020 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се удължава и по двата компонента (1 „Достъпна жилищна среда” и 2 „Лична мобилност”) до 12.06.2020г. включително.

 

Кой може да кандидатства?

 

1. По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда (изграждане на рампи, поставяне на електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:

 

- Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.

 

- Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.

 

 

2. По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:

 

- Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

 

Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.


 


Достъпна жилищна среда проекти и решения


 

Критерии за отпускане за одобряване на проектите за достъпна среда в жилищни сгради:

 

1. Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда – оценява се с максимум 12 точки;

 

2. Пълнота на представените документи и коректно изготвена КСС - оценява се с максимум 9 точки;

 

3. Брой лица с трайни увреждания, които са със затруднения в придвижването и са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда - оценява се с максимум 9 точки;

 

4. Обхват на проектантното предложение (рампа или стълбищен подемник, и/или асансьор за инвалиди) - оценява се с максимум 9 точки.

 

 

Процедура по кандидатстване за изграждане на достъпна среда в жилищна сграда

 

Необходими документи по Компонент 1:

 

1. Заявление по образец  Приложение  – Заявление – Физическо лице (ФЛ) или Юридическо лице  (ЮЛ);

 

2. Писмо за подкрепа, издадено от ДСП - Дирекция „Социално подпомагане“, което е изготвено по образеца на Приложение – Писмо за подкрепа;

 

3. Копие от удостоверение за регистрация по чл. 46а, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

4. Копие от решение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент 1 (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

5. Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

6. Декларация (по образеца Приложение – Декларация ФЛ/ЮЛ) за липса на: двойно финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното предложение дейности, свързани със социалната дейност на кандидата и/или придобиване на активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди одобряване на проектното предложение от МТСП;

 

7. Заверено от заявителя копие от документ за собственост на индивидуална жилищна сграда (важи при кандидат физическо лице) или копия от документи за собственост на жилищата, в които постоянно живеят физически лица с увреждания (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

8. Попълнен и подписан образец на Приложение – КСС (количество – стойностна сметка, изготвена въз основа на одобрения инвестиционен проект);

 

9. Копие от издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне;

 

10. Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към него (при необходимост) строителни детайли на специфични елементи;

 

11. Компакт-диск (CD) със снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда; попълнен образец на Приложение – КСС, одобрен инвестиционен проект (във формат PDF).

 

 


Необходими документи по Компонент 1 - ДОКУМЕНТИ


 

АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 се подават на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък вкл. – 9:00 - 17:30 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

 

1051 гр. София
ул. „Триадица” №2
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

 

Всички образци на приложенията за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата на МТСП.

 

 

Срок за подаване на документите

 

Получените проектни предложения и по двата компонента се оценяват и одобряват, след което се сключват договори за финансирането с кандидатите, които сами ще трябва да си изберат фирми доставчици на решения за Осигуряване на достъпна среда, отоговаряща на Наредба №4 от 2009 г. – рампи и платформи за изкачване на стълби, каквато е АДАПТ БГ. 

 

ЧАСТ ОТ ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИТЕ ОТ АДАПТ.БГ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ ПО ПРОГРАМА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА

 

Изградена електрическа платформа по Програма достъпна жилищна среда.Разгърната електрическа платформа Жилищна среда 2019

Пример платформа за инвалиди - достъпна среда за хора с уврежданияПример платформа за инвалиди - достъпна среда за хора с увреждания

Стълбищна платформа за инвалди инсталирана във вход национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилностнационална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност стълбищен подемник за инвалидни колички

 

 

АКО СТЪЛБИЩЕТО НЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДЕМНИК ЗА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

 

Когато стълбището е тясно и няма възможност за изграждане на електрическа платформа за инвалидини колички, предлагаме други варианти за успешно осигуряване на достъпност, съобразени с Вашето стълбище и конкретни нужди, като:

 • Стълбищен робот за ивалидни колички;
 • Столче за инвалидни колички;
 • Алуминиеви рампи.

 

ПРИМЕРИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ С СТЪЛБИЩНИ РОБОТИ ЗА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

 

ПРИМЕРИ ЗА ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ С СТЪЛБИЩНИ РОБОТИ ЗА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИСтълбищен робот достъпна жилищна среда програма за инвалидни колички.

Национална програма достъпна среда стълбищен робот за инвалидни колички.

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.


Кандидатствайте колкото се може по-рано, за да има време за изготвянето на проект и за предаването на всички необходими документи по кандидатстването. Това е от особена важност особено, когато се кандидатства за изграждане на асансьор, имайки предвид че проектантска дейност в конкретния случай отнема много време и има голям шанс да не се спази срока, даден от МТСП!


 

Нужен ли е проектант?


Задължителен е. Техническата възможност за поставяне на съоръжения за достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и външни пространства трябва да се прецени от проектант, притежаващ необходимата проектантска правоспособност.

 

В България вече има специализиран проектант, отговарящ за Програмата: Инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ
 

Репортаж с инж. Галя Симеонова от ADAPT.BG

Заплащане на проектанта

 

Проектантът се наема от всеки потенциален кандидат и при установено от него наличие на техническа възможност, кандидатът му възлага (за своя сметка) изготвянето на съответния инвестиционен проект. 

 

Нужно ли е разрешение за строителство преди инсталация на инвалидни платформи?

Не, за инсталиране на платформите е нужно само РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ - няма нужда от строително разрешително.

 

 

Безплатен одит за достъпна среда - България

 

 • Получаване на експертна оценка за наличието/липсата на изградедена достъпна среда по Наредба 4.
 • Оглед на място.

 

Можете да заявите одит още сега!

 

ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНА 

 

 

Изисквания по Наредба №4

 

Изготвеният проект трябва да е в пълно съответствие с изискванията за достъпна среда, посочени в наредба №4/2009. Одобреният инвестиционен проект и издаденото решение за строеж или поставяне на съоръжения за достъпна среда на хора с увреждания са неразделна част от проектното предложение по Компонент 1.

 

Изплащане на средствата


След същинското изпълнение на дейностите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им КЪМ ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ през месец декември.

 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВАЖАЩА ЗА 2020: Хората с увреждания НЕ ПОЕМАТ САМИ разноските за изграждането на платформата! Поемат се от фирмата изпълнител!

 

Единственият разход, който трябва да се направи, е за изготвянето на инвестиционния проект и количествено-стойностната сметка към него.

 

АДАПТ.БГ предлага изготвянвето на проекта напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО. За повече информация около улсовията за безплатно изготвяне на проект можете да се свържете с инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 

Инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 


ДОПЪЛНЕНИЕ: Финансиране за извършване на строително-монтажни работи (СМР)


По Компонент 1 на Програмата може да се финансира и проектно предложение за извършване на строително-монтажни работи (СМР) в съществуващата жилищна сграда или прилежащите й външни пространства, но единствено в рамките на урегулирания поземлен имот, в който е разположена. Проектното предложение трябва да предвижда единствено монтажни дейности за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради. В това число попадат рампиелектрически платформи за инвалиди и асансьори, съответстващи на изискванията на наредба №4/2009 за Достъпна среда[1].


 

На страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg) можете да намерите подробна информация за условията за кандидатстване и нужните документи.

 

Ако имате въпроси по кампанията на МТСП, както и кое съоръжение е най-подходящо за Вашата сграда, не се колебайте да се свържете с АДАПТ БГ и да попитате.

 

Стълбищна платформа социален проект.извита стълбищна платформа монтирана върху вътрешно стълбище.извита стълбищна платформа монтирана върху горна част на стълбище.

 

 

Пример за извита платформа на АДАПТ.БГ, следваща завойте на стълбището. 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • Васил Желев
  През месец март т.г. отправих молба към инж. Галя Симеонова за съдействие за кандидатстване за пред МТСП за поставяне на повдигаща платформа в жилището ми. Оценявам комуникацията ни и отношението на г-жа. инж. Галя Симеонова въм връзка с компонент едно на акцията Достъпна Среда на МТСП с оценка десет по десетобалната система. Изключително ерудиран човек, специалист и професионалист. Нуждаем се от такива личности.
  Отговори ›
 • маринов
  Не можах да разбера колко проекта през 2019 по компонент1 от всички 39одобрени са завършени,съгласно програмата през м.декемвритрябва да се изплатят.
  Отговори ›
 • Атанас Бенасов
  И аз разбрах, че от някъде март 2020 ще пускат програмата наново. Надявам се да ми помогнете с кандидатстването . ще се свържа с Адапт ако можете да ми обясните
  Отговори ›
«1»