fhdhdt

BGN
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • USD
BG
Вижте всички статии
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 / 2020

 

Започна кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност". По кампанията ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изграждане на електрически рампи за инвалидни колички за хора с ограничена мобилност по два основни компонента.

 

По непотвърдена информация, получена от Министерството, кампанията ще започне отново през март 2020-та! Това е изключително добра новина за хората с увреждания, които по някаква причина са изпуснали тазгодишния срок за подаване на документи 30 септември. 

 

Компонент 1 
Достъпна жилищна средаВъзможност за получаване на безвъзмездна помощ за проектиране и изграждане на рампи, подемни платформи и асансьори за хора в инвалидна количка.

 


Компонент 2
Лична мобилност

 


Финансиране на преустройство и адаптиране на леки автомобили и придобиване на шофьорска книжка с цел подобряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.

 

По първия компонент се отпускат между 10 000 и 100 000 лв., а по вторият до 8 000 лв. безвъзмездна помощ. Срокът за кандидатстване е 30 септември.

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ: Финансиране за извършване на строително-монтажни работи (СМР)


По Компонент 1 на Програмата може да се финансира и проектно предложение за извършване на строително-монтажни работи в съществуващата жилищна сграда или прилежащите й външни пространства, но единствено в рамките на урегулирания поземлен имот, в който е разположена. Проектното предложение трябва да предвижда единствено монтажни дейности за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради. В това число попадат рампи, електрически платформи за инвалиди и асансьори, съответстващи на изискванията на наредба №4/2009 за Достъпна среда[1].

 

 

Кой може да кандидатства?

 

1. По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда (покупка и инсталиране на рампи и електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:

 

- Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.

 

- Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.

 

 

2. По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:

 

- Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

 

Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.


 


Достъпна жилищна среда проекти и решения


 

Критерии за отпускане за одобряване на проектите за достъпна среда в жилищни сгради:

 

1. Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда – оценява се с максимум 12 точки;

 

2. Пълнота на представените документи и коректно изготвена КСС - оценява се с максимум 9 точки;

 

3. Брой лица с трайни увреждания, които са със затруднения в придвижването и са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда - оценява се с максимум 9 точки;

 

4. Обхват на проектантното предложение (рампа или подемна платформа, и/или асансьор) - оценява се с максимум 9 точки.

 

 

Процедура по кандидатстване за изграждане на достъпна среда в жилищна сграда

 

Необходими документи по Компонент 1:

 

1. Заявление по образец Приложение - Заявление;

 

2. Писмо за подкрепа, издадено от ДСП - Дирекция „Социално подпомагане“, което е изготвено по образеца на Приложение – Писмо за подкрепа;

 

3. Копие от удостоверение за регистрация по чл. 46а, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

4. Копие от решение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент 1 (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

5. Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

6. Декларация (по образеца Приложение – Декларация ФЛ/ЮЛ) за липса на: двойно финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното предложение дейности, свързани със социалната дейност на кандидата и/или придобиване на активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди одобряване на проектното предложение от МТСП;

 

7. Заверено от заявителя копие от документ за собственост на индивидуална жилищна сграда (важи при кандидат физическо лице) или копия от документи за собственост на жилищата, в които постоянно живеят физически лица с увреждания (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

8. Попълнен и подписан образец на Приложение – КСС (количество – стойностна сметка, изготвена въз основа на одобрения инвестиционен проект);

 

9. Копие от издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне;

 

10. Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към него (при необходимост) строителни детайли на специфични елементи;

 

11. Компакт-диск (CD) със снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда; попълнен образец на Приложение – КСС, одобрен инвестиционен проект (във формат PDF).

 

 

Необходими документи по Компонент 1 - ДОКУМЕНТИ

Необходими документи по Компонент 2 - ДОКУМЕНТИ

 

АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 се подават на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък вкл. – 9:00 - 17:30 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

 

1051 гр. София
ул. „Триадица” №2
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

 

Всички образци на приложенията за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата на МТСП.

 

 

Срок за подаване на документите

 

Срокът за подаване на документи е от 21 август до 30 септември. Документи, получени след 30.09.2019 г., няма да се приемат от МТСП.
 

Получените проектни предложения и по двата компонента се оценяват и одобряват, след което се сключват договори за финансирането с кандидатите, които сами ще трябва да си изберат фирми доставчици на решения за Осигуряване на достъпна среда – рампи и платформи за изкачване на стълби, каквато е АДАПТ БГ. 

 

ЧАСТ ОТ ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИТЕ ОТ АДАПТ.БГ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ ПО ПРОГРАМА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА

 

Изградена електрическа платформа по Програма достъпна жилищна среда.Платформа на стена в жилищна сграда.Разгърната електрическа платформа Жилищна среда 2019

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.


Кандидатствайте колкото се може по-рано, за да има време за изготвянето на проект и за предаването на всички необходими документи по кандидатстването. Това е от особена важност особено, когато се кандидатства за изграждане на асансьор, имайки предвид че проектантска дейност в конкретния случай отнема много време и има голям шанс да не се спази срока, даден от МТСП!


 

Нужен ли е проектант?


Задължителен е. Техническата възможност за поставяне на съоръжения за достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и външни пространства трябва да се прецени от проектант, притежаващ необходимата проектантска правоспособност.

 

В България вече има специализиран проектант, отговарящ за Програмата: Инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 

 

Заплащане на проектанта

 

Проектантът се наема от всеки потенциален кандидат и при установено от него наличие на техническа възможност, кандидатът му възлага (за своя сметка) изготвянето на съответния инвестиционен проект. 

 

Нужно ли е разрешение за строителство преди инсталация на инвалидни платформи?

Не, за инсталиране на платформите е нужно само РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ - няма нужда от строително разрешително.

 

 

Безплатен одит за достъпна среда - България

 

 • Получаване на експертна оценка за наличието/липсата на изградедена достъпна среда по Наредба 4.
 • Оглед на място.

 

Можете да заявите одит още сега!

 

ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНА 

 

 

Изисквания по Наредба №4

 

Изготвеният проект трябва да е в пълно съответствие с изискванията за достъпна среда, посочени в наредба №4/2009. Одобреният инвестиционен проект и издаденото решение за строеж или поставяне на съоръжения за достъпна среда на хора с увреждания са неразделна част от проектното предложение по Компонент 1.

 

Изплащане на средствата


След същинското изпълнение на дейностите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им КЪМ ФИРМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ през месец декември.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВАЖАЩА ЗА 2020: Хората с увреждания НЕ ПОЕМАТ САМИ разноските за изграждането на платформата! Поемат се от фирмата изпълнител!

 

Единственият разход, който трябва да се направи, е за изготвянето на инвестиционния проект и количествено-стойностната сметка към него.

 

АДАПТ.БГ предлага изготвянвето на проекта напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО. За повече информация около улсовията за безплатно изготвяне на проект можете да се свържете с инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 

Инж. Галя Симеонова от АДАПТ.БГ

 

На страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg) можете да намерите подробна информация за условията за кандидатстване и нужните документи.

 

Ако имате въпроси по кампанията на МТСП, както и кое съоръжение е най-подходящо за Вашата сграда, не се колебайте да се свържете с АДАПТ БГ и да попитате.

 

Стълбищна платформа социален проект.

Пример за извита платформа на АДАПТ.БГ, следваща завойте на стълбището. 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • Атанас Бенасов
  И аз разбрах, че от някъде март 2020 ще пускат програмата наново. Надявам се да ми помогнете с кандидатстването . ще се свържа с Адапт ако можете да ми обясните
  Отговори ›
«1»

Блог статии

Ластици за тренировка

02 Яну 2020
Когато търсим ластици за тренировка (познати още като "ластици за фитнес", "експандери" или "ленти за упражнения"), опитваме се да уцелим кл...

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019

28 Авг 2019
Всичко за кампанията на Министерството на труда и социалната политика "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност" 2019 /...

Сънна апнея

05 Апр 2019
Сънната апнея е заболяване на горните дихателни пътища (Обструктивна сънна апнея, съкр. ОСА) както и неврологичен проблем (Централна сънна апнея). Чес...

Акордеонни категории