Акордеонни категории

Блог АСП: Всичко по темата
Вижте всички статии

АСП: Всичко по темата

АСП: Всичко по темата

АСП Агенция социално подпомагане информационна статия

 

Всичко за Агенция за социално подпомагане (АСП): обяснено на разбираем български език
 

В днешната статия ще обобщим всичко по-важно около Агенция за социално подпомагане (АСП): нейната основна дейност, отпускани социални помощи, както и реда за безплатно получаване на помощни средства за хора с увреждания.

 

Адапт БГ си партнира с АСП, когато е нужно да се осигурят помощни средства за деца и възрастни. Фирмата ни НЕ е представител или посредник на Агенцията за социално подпомагане.

 

За въпроси, относно реда и условията за отпускане на помощи, молим ви да се обръщате към АСП по настоящ адрес.

 

За да прескочите директно към това, което Ви интересува можете да кликнете тези препратки: 

 


Получаване на целева помощ от АСП

Целева помощ за инвалиди

Месечна финансова подкрепа

Безвъзмездна помощ за деца с увреждания

Годишен винетен стикер

Финансиране по Програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019

Права на военноинвалидите и военнопострадалите

Индивидуална оценка на потребностите


 

 

АСП основни функции

 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е административно звено към Министерството на труда и социалната политика. АСП изпълнява държавната политика по социално подпомагане на хора в нужда, като социално слаби и хора с трайни увреждания.

 

Сред основните задачи на АСП е отпускането на социални и семейни помощи за безработнихора с увреждания и деца. Агенцията предоставя редица социални услуги, които ще изброим подробно по-долу.

 

 

Дейности на АСП

 

 • Предоставя социални помощи;
 • Предоставя семейни помощи за деца;
 • Вписва в регистър на лица, които могат да предоставят социални според реда на закона;
 • Контролира спазването на стандартите за извършване на социални услуги;
 • Открива и закрива делеграни от държавата социални услуги;
 • Регистрира български физически и юридически лица, които искат да извършват социални услуги;
 • Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, касаещи социалните помощи и социалните услуги;
 • Оценява и контролира дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" чрез инспектората;
 • Планира и развива социални услуги;
 • Разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги;
 • Поддържа интегрирана информационна система за изпълнение на дейности в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и закрила на детето.

 

 

АСП Агенция за соцално подпомагане дейности

 

 

Предоставяне на помощи за хора с увреждания


Агенция за социално подпомагане е отговорна за изпълнението на държавната политика по интеграция и социална рехабилитация на хора с увреждания. Част от тази политика е предоставянето на финансова подкрепа с цел постигане на равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот. Финансираното цели да помогне на инвалидите свободно да упражнят своите права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства.

 

 

Получаване на целева помощ от АСП

 

Агенция социално подпомагане отпуска безвъзмездна помощ за закупуването на помощни средства от хора с увреждания според специфичните нужди и индивидуалното увреждане.

 

 

Помощните средства за възрастни и деца с увреждания, финансирани от АСП, са следните:

 

 

Процедурата за кандидатстване и получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства (финансирани от АСП) можете да видите тук:

 

>>>КАНДИДАТСТВАНЕ за целева помощ от Агенция Социално Подпомагане

 

 

Коя група хора с увреждания има право на целева помощ от АСП?

 

- Хората с увреждания имат право на целева помощ за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ);

 

- Хората с трайни увреждания с затруднено придвижване имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство;

 

- Хората с трайни увреждания с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на целева помощ за приспособяване на жилище;

 

- Хора с трайни увреждания, които са с над 90% намалена работоспособност, както и деца с трайни увреждания и военноинвалиди получават право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;

 

- Хората с трайни увреждания имат право на целева почощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

 

 

 

Месечна финансова подкрепа

 

АСП предоставя ежемесечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст в размер, изчислен като процент от линията на бедност.

 

Хората, които до 2019 г са получавали месечна добавка за социална интеграция, вече получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да са подали нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).

 

 

Размер на месечна финансова помощ според степен на увреждане

 

 • 24,36 лв. на месец - за хора с 50 до 70,99 на сто степен на увреждане (в размер 7 на сто от линията на бедност)
 • 52,20 лв. на месец за хора с 71 до 90 на сто степен на увреждане (в размер 15 на сто от линията на бедност)
 • 87,00 лв. на месец за хора с над 90 на сто степен на увреждане (в размер 25 на сто от линията на бедност)
 • 104,40 лв. на месец за хора с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест (в размер 30 на сто от линията на бедност)
 • 198,36 лв. На месец за хора с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност (в размер 57 на сто от линията на бедност). 

 

За получаване на месечна финансова подкрепа от АСП е нужно да се подаде заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето с трайно увреждане.

 

 

Безвъзмездна помощ за деца с увреждания


От Юли 2018-та АСП вече отпуска 850лв. за вертикализатор както и 800лв. за детска инвалидна количка. За по повече формация разгледайте страницата ни тук:

 

>>>ФИНАНСИРАНЕ

 

 

Годишен винетен стикер

 

Хората с трайни увреждания имат право на освобождаване от заплащане на винетна такса.

 

Целта на тази инициатива на АСП е да намали финансовата тежест и ограниченията в мобилността, както и да разшири възможностите за социална интеграция.

 

Освободените от винетна такса лица с трайни увреждания са лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност и степен на увреждане, както и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование.

 

Правото на безплатен годишен винетен стикер се предоставя от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица. За целта е нужно лицата да са подали заявление-декларация.

 

 

Права на военноинвалидите и военнопострадалите

 

Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на безплатно пътуване с влак или автобус два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут.

 

Военноинвалидите с трайни увреждания имат право на месечни целеви помощи за телефонни услуги в размер 20% от ГМД.

 

Правото се предоставя от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица. За целта е нужно лицата да са подали заявление-декларация.

 

 

Индивидуална оценка на потребностите

 

Хората с увреждания също така имат право на индивидуална оценка на потребностите, изследваща функционалните им затруднения. Такъв тип затруднения трябва да са свързани със здравословното им състояниe и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните им и други дейности.

 

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.

 

За изготвяне на оценката се подават:

 

1. заявление-декларация по образец;

2. формуляр за самооценка;

3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

 

 

Как се изплащат помощите?

 

Месечната финансова помощ за хора с увреждания вече се изплаща от АСП до края на месеца, следващ месеца, за който се полага помощта. Изплаща се по банков път или в пощенските клонове.

 

По предварителни данни през 2019 г. над 600 000 души с трайни увреждания получават месечната финансова помощ от АСП.

 

 

АСП Важни събития 2019

 

АСП - Важни новини и събития 2019 г.
 

От 1 януари 2019 г. АСП стартира програма за предоставяне на нов вид месечна подкрепа за хора с трайни увреждания. Помощта замени дотогава изплащаните добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато тя се изплащаше към друг вид пенсия.

 

Размерът на отпусканите средства за всеки нуждаещ се човек с увреждания вече зависи от степента на увреждане. Тя вече се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, тоест спрямо определената линия от 348 лв.

 

Месечната финансова подкрепа се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път. Изчилянията са, че тя получава от над 600 000 души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които до края на 2018-та получаваха добавки за социална интеграция.

 

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

 

През Август 2019 АСП и Министерството на труда и социалната политика обяви стартирането на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. По програмата могат да кандидатстват хора с увреждания, които имат нужда от изграждане на достъпна жилищна среда в домовете им, както и от адаптиране на лични автомобили, с цел подобряване на тяхната достъпност. По програмата се отпускат до 100 000 лв за инсталиране на рампи и електрически подемници за инвалидни колички, както и за изграждане на асансьори в жилищни сгради. Отпускат се и до 8 000 лв за адаптиране на личен автомобил и придобиване на шофьорска правоспособност. Срокът за подаване на проекти и документи е 30 септември 2019 г., а одобрените кандидати ще получат финансирането през декември 2019 г.

Повече информация за програмата и финансирането по нея ТУК

 

От 1 септеври 2019 г. се променя редът за изплащане на добавките за чужда помощ от асистент

 

Променя се изплащането на добавките, засягащо лицата с увреждания, които са подали заявление към АСП за получаване на лична помощ от асистент. От 1 септември 2019 г. вече НОИ ще превежда към АСП паричните средства за добавките на хората с увреждания, за времето от датата на започване на изпълнението на договора с асистента. Националният осигурителен институт ще започне наново да изплаща помощта на лицата, подали декларация, като добавка към пенсията за периода от първо число на месеца, до края на месеца, през който е бил сключен нов договор. Ако сте лице, което е сключило договор за асистент до 30 август включително, дължимите ви за септември средства ще Ви бъдат изплатени от НОИ с пенсионен запис до пощенска станция или по банков път. Справки относно дължимите ви суми можете да направите в съответното териториално поделение на НОИ.

 

Социално подпомагане в Чирпан недостъпна за инвалидни колички: "Пълен абсурд" с Румен Бахов

 

Репортерът на NOVA Румен Бахов посещава сградата на АСП в Чирпан след сигнали за невъзможен достъп на хора с увреждания. За абсурдната ситуация е сигнализирано в рубриката "Моята новина", след което екипът на телевизията, начело с г-н Бахов, заснема репортаж на място. След инсталиране на рампа за инвалидни колички, предостаена от АДАПТ БГ, достъпът до вътрешността на сградата за хора с увреждания е вече възможен. Целият репортаж може да гледате на сайта на NOVA.

 

За пълен списък с адресите на дирекциите на АСП по градове в България, можете да посетите тази страница с ресурси:

Адреси АСП по градове

 

Автор: Григор Ангелов

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
 • P. Popsavov
  Всяка година ли ттрябва да се подават документите за освобождаване от пътния данък и винетката за инвалиди?
  Отговори ›
 • Nasko
  Няма да коментирам размерите на месечната помощ,но поне помагат финансова при закупуването на колички за деца с увреждания
  Отговори ›
 • Милена Костадинова
  Надявам се и догодина пак да я пуснат тази кампания от АСП за достъпната жилищна среда и да направят сроковете по-нормални! Един месец за такова важно нещо не стига, при положение че се изискват толкова много документи и проект
  Отговори ›
 • АДАПТ БГ
  Да, средства за електрически платформи се отпускат от 2019 г, но по програми, каквато е Националната програма за достъпна среда, на МТСП, с краен срок 30 септември 2019 г. Посетете линка в статията за повече информация или се свържете с нас.
  Отговори ›
 • Ели Трифонова
  Отпускат ли се средства за електрически платформи за инвалидни колички?
  Отговори ›
«1»